wersja do wydruku Piotr Rewig 23.07.2003 08:41

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W  ZŁOTORYI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów
i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja,
2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Złotoryi,
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta Złotoryja, Zastępcę Burmistrza Miasta Złotoryja, Sekretarza Miasta Złotoryja, Skarbnika Miasta Złotoryja oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi,
4) Wydziale – należy przez to rozumieć wydział, równorzędną komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie,
5) Kierowniku wydziału – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, komendanta Straży Miejskiej, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy.
6) Gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 3.

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto Złotoryja.
   

§ 4. 

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 8.00 do 16.00.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach ustalonych z zainteresowanymi.


Rozdział  II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5.

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta. Przy pomocy urzędu Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania  spoczywających na Mieście:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
6) zadań wynikających z przepisów szczególnych bądź określone uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza.

§ 6.

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta,
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności
faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
3) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,                                                                                                   
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów organów Miasta,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Miasta,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie
korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III

ORGANIZACJA URZĘDU
                      
§ 7.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały i samodzielne stanowiska:
1) Wydział Obsługi Urzędu
2) Wydział Budżetu i Finansów
3) Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
4) Wydział Mienia
5) Wydział Funduszy Zewnętrznych
6) Wydział Spraw Obywatelskich
7) Wydział Spraw Społecznych
8) Urząd Stanu Cywilnego
9) Straż Miejska
10) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw kadr
11) Samodzielne stanowisko Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
12) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw oświaty
13) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw informatyki
14) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
15) Samodzielne stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej
16) Samodzielne stanowisko Inspektora do spraw kontroli                                 
2. Wydziałami kierują naczelnicy.
3. Z zastrzeżeniem § 8. wydziały dzielą się na stanowiska pracy.
4. Podziału wydziałów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz.

§ 8.

1. Burmistrz może tworzyć w ramach Wydziałów referaty, biura określając równocześnie podział zadań między nimi.
2. Referatami kierują kierownicy.
3. Referaty i biura dzielą się na stanowiska pracy.

§ 9.

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10.

Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Wydziały oraz wzajemnego współdziałania.

§ 11.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Miastu i Państwu.
   

§ 13.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14.

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
4. Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
5. Zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych oraz pism określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 15.

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz Gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników przez nie zatrudnionych.
2. Zasady wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 
    

§ 16.

1. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Wydziały są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział  V

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 17.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Miasta,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec  wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki  organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu –  narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek  organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji  zadań,
7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami  organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
12) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) przyjmowanie oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej od Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
16) pod nadzorem Burmistrza pozostają sprawy objęte zakresem działania:
1. Urzędu Stanu Cywilnego
2. Komendy Straży Miejskiej
3. Głównego Specjalisty do spraw kadr
4. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Cywilnej
5. Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
6. Kierownika Kancelarii Tajnej
7. Inspektora do spraw kontroli
8. Radcy prawnego
9. Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
w Złotoryi,
10. Redakcji Gazety Złotoryjskiej
11. Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 18.

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
3. Pod nadzorem Zastępcy Burmistrza pozostają sprawy objęte zakresem działania:
1. Wydziału Mienia
2. Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta.
3. Wydziału Funduszy Zewnętrznych

§ 19.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania  Urzędu,  a w szczególności:
                                                                                                                        
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie projektów podziału referatów i biur na stanowiska pracy,
4) nadzór nad terminowym opracowywaniem i aktualizowaniem przez naczelników wydziałów szczegółowych zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
5) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7) nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał i Zarządzeń,
8) wykonywanie funkcji zwierzchnika wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
12) pod nadzorem Sekretarza pozostają sprawy objęte zakresem działania:

1. Wydziału Obsługi Urzędu
2. Wydziału Spraw Społecznych
3. Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty do spraw informatyki.
5. Samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty do spraw oświaty.
6. Gminnych jednostek organizacyjnych:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi
- Przedszkola Miejskiego Nr 1
- Przedszkola Miejskiego Nr 2
- Szkoły Podstawowej Nr 1
- Szkoły Podstawowej Nr 3
- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 2
- Przychodni Rejonowej
- Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3

§ 20.

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) kierowanie pracą Wydziału Budżetu i Finansów,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań
wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

§ 21.

Niezależnie od podziału zadań określonych  w paragrafach 17, 18, 19 i 20 Burmistrz może każdą sprawę objąć swoim nadzorem lub przekazać jej nadzorowanie w inny sposób niż określony w paragrafach 17, 18, 19 i 20.

Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI

§ 22.

1. Do wspólnych zadań Wydziałów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów
gminy, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Miasta w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Miasta,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Głównym Specjalistą do spraw kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego wydziału,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do danego wydziału,                                                                        
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany wydział podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
11) usprawnianie własnej organizacji pracy, metod i form pracy,
12) współdziałanie w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
14) przygotowywanie bieżących materiałów w formie elektronicznej do
prezentacji na stronie internetowej Miasta,
15) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
         
2. Ogólne obowiązki naczelników Wydziałów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 23.

1. Jeżeli wykonanie określonego zadania wymaga współdziałania dwóch lub więcej wydziałów – wydział wiodący wyznacza Sekretarz.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku wystąpienia między  wydziałami sporu odnośnie przedmiotu i zakresu  współdziałania.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy wydział wiodący wyznaczy Burmistrz.
4. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do współdziałania naczelników wydziałów z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 24.

Pisma są znakowane symbolami ustalonymi przy nazwach wydziałów w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 25.

Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu posługującego się symbolem WOU należy:

1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno – techniczne,
2. gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu oraz zabezpieczeniem potrzeb techniczno – materiałowych,
3. administrowanie budynkiem Urzędu, utrzymywanie porządku,
4. planowanie remontów oraz konserwacja urządzeń technicznych – nadzór nad ich realizacją,
5. zabezpieczenie łączności Urzędu,
6. prowadzenie archiwum Urzędu oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
7. zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
8. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno – techniczna Rady, jej komisji oraz klubów,
9. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, komisji; interpelacji i zapytań radnych,
10. nadzór oraz koordynowanie działań jednostek pomocniczych (rad osiedlowych, Młodzieżowej Rady Miasta itp.),
11. sporządzanie projektów regulaminów organizacyjnych Urzędu oraz podległych jednostek,
12. zapewnienie publikacji prawa miejscowego i pełnej informacji dla mieszkańców,
13. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
14. prowadzenie spraw dotyczących praktyk uczniowskich i studenckich,
15. współpraca ze Starostwem Powiatowym,
16. nadzór nad pracą społecznych komisji,
17. ewidencjonowanie, koordynowanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków,
18. prowadzenie zbioru przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie,  Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego),
19. zarządzanie taborem samochodowym,
20. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów.

§ 26.

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów posługującego się symbolem  WBF
należy:

1. opracowywanie programów i prognoz finansowych dla Miasta,
2. opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych tj. projektu budżetu Miasta,
3. dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen oraz prognoz rozwoju Miasta,
4. przedkładanie Radzie do uchwalenia projektu budżetu,
5. realizacja budżetu,
6. analiza wykorzystania budżetu, wnioskowanie w sprawach zmian
w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych,
7. prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów Miasta (wymiar, ewidencja, egzekucja, stosowanie ulg, kontrola),                                                                                                             
8. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
9. nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych Miasta,
10. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
11. prowadzenie ewidencji mienia Miasta,
12. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo – rachunkowej,
13. współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
14. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta,
15. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie zaległości podatkowej.

§ 27.

Do zadań Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta posługującego się symbolem WAG  należy:

1. współpraca w zakresie inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego,
3. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
4. ochrona i ewidencja dóbr kultury,
5. prowadzenie spraw urbanistyczno – architektonicznych Miasta,                                                                                    
6. prowadzenie osnów geodezyjnych,
7. prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
8. scalanie i wymiana nieruchomości,
9. nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
10. opracowanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście – obsługa inwestorów,
11. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych oraz programów inwestycyjnych z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim i marszałkowskim,
12. przygotowywanie projektów założeń polityki budżetowej Miasta oraz projektów w zakresie wydatków  inwestycyjnych,
13. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
14. prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych,
15. podejmowanie działań na rzecz lokalnej aktywizacji rynku pracy,
16. nadzór i kontrola nad gospodarowaniem mieniem komunalnym.

§ 28.

Do zadań Wydziału Mienia posługującego się symbolem WM  należy:

1. gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi,
2. nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
3. nadzór w zakresie utrzymywania czystości,
4. bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej Miasta,
5. ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska,
6. prowadzenie spraw objętych ewidencją działalności gospodarczej,
7. przygotowywanie raportów o stanie Miasta,
8. gospodarowanie lokalami komunalnymi,
9. inwentaryzacja mienia komunalnego,
10. wykonywanie robót ogólnobudowlanych i porządkowych,
11. sprawy związane z utrzymaniem istniejących pomników,
12. zarządzanie drogami gminnymi,
13. realizowanie zadań w ramach robót publicznych.

§ 29.

Do zadań Wydziału Funduszy Zewnętrznych posługującego się symbolem WFZ należy:

1. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach krajowych i europejskich służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach pomocowych.
2. współpraca z przedstawicielami organów i instytucji zarządzających dystrybucją środków krajowych i funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych istotnych w planowaniu rozwoju Miasta.
3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizowane przez Miasto zadania.
4. inicjowanie i koordynowanie prac przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
5. inicjowanie i inspirowanie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w projektach partnerskich, unijnych oraz finansowanych ze środków zewnętrznych.
6. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących i powstających programów finansowych krajowych i europejskich w celu możliwości pozyskiwania środków finansowania zadań Miasta i podległych jednostek.
7. organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora MSP w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych, na projekty społeczne, inwestycyjne, prorozwojowe.
8. przygotowanie merytoryczne zadań, prowadzenie realizacji projektu, sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych krajowych i europejskich otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych przez Miasto.
9. sporządzanie, przechowywanie i archiwizacja pełnej dokumentacji wykonanych zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
10. udział w opracowaniu projektu budżetu Miasta oraz analiza jego wykonania.
11. udział w opracowaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych miasta we współpracy z Wydziałem Architektury Geodezji        i Rozwoju Miasta.
12. inicjowanie i współpraca w opracowaniu, aktualizacji programów, planów, analiz i innego rodzaju dokumentów dotyczących wykonywanych zadań przy udziale funduszy zewnętrznych.
13. obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
14. opracowywanie i realizacja gospodarczych programów współpracy międzynarodowej Miasta,
15. opracowywanie projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta,
16. opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych w zgodności ze strategią inwestycyjną Miasta,

§ 30.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich posługującego się symbolem WSO
należy:

1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. prowadzenie spraw wojskowych.
3. organizacja wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów,

§ 31.

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych posługującego się symbolem WSS należy:

1. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i sąsiednich gmin,
2. gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto,
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta, powiatu, regionu i kraju,
4. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych,
5. kształtowanie wizerunku Miasta w środkach masowego przekazu,
6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki; współudział w organizowaniu  cyklicznych oraz okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowo – turystycznych,                                                                  
7. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
9. realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
10. prowadzenie spraw we współpracy z:
- Komendą Powiatową Policji
- Komendą Powiatową Straży Pożarnej
11. sprawy zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych,
12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,
13. współpraca z organizacjami społecznymi oraz o charakterze charytatywnym,
14. współdziałanie przy aktualizacji oficjalnej strony miasta Złotoryja.

§ 32.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego posługującego się symbolem USC należy:

1. rejestracja stanu cywilnego,
2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. inne związane z wykonywaniem zadań określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawem o aktach stanu cywilnego.

§ 33.

Do zakresu działania Komendy Straży Miejskiej posługującej się symbolem SM  należy:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3. zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie      w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
5. współpraca z innymi organizacjami i służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,                                         
6. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym      i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta.
9. podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,
10. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

§ 34.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Główny specjalista do spraw kadr posługującego się symbolem K należy:

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
3. sporządzanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami Prawa Pracy,
4. ewidencja czasu pracy i jego weryfikacja,

§ 35.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych posługującego się symbolem OIN należy:

1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2. ochrona systemów sieci teleinformatycznych,
3. kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 36.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Głównego specjalisty do spraw oświaty posługującego się symbolem BSO należy:

1. realizacja polityki edukacyjnej Miasta, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, ich sieci i struktury,
2. organizacja, koordynowanie i nadzór zespołów kierowniczych szkół i placówek oświatowych,
3. przygotowywanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli i ich aneksów,
4. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie oświaty,
5. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy oraz nagradzaniem kadry kierowniczej szkół i przedszkoli,
6. przygotowywanie dla Rady i jej komisji materiałów  dotyczących oświaty,
7. organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oświaty,
8. współpraca ze Skarbnikiem w zakresie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.

§ 37.

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska Głównego specjalisty do spraw informatyki posługującego się symbolem BSI należy:

1. Gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspakajania potrzeb Urzędu w tym zakresie.
2. Zapewnianie ciągłości  funkcjonowania systemów informatycznych.
3. Archiwizowanie oraz zabezpieczanie danych informatycznych.
4. Sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i programy komputerowe przy opracowywaniu projektu budżetu.
5. Współpraca z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie potrzeb   i pomocy informatycznej.
6. Zapewnienie wymaganych licencji i innych dokumentów użytkowanego przez Urząd sprzętu informatycznego.
7. Aktualizacja oficjalnej strony internetowej miasta Złotoryja przy współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych,
8. Administracja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji,

§ 38.

Do zakresu działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, posługującego się symbolem  ZK  należy:

1. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem     
kryzysowym,                                                                                        
2. koordynowanie prac:
a/ Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
b/ Systemu Wykrywania i Alarmowania,
c/ Systemu Wczesnego Ostrzegania,
d/ Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.

§ 39.

Do zakresu obowiązków kierownika Kancelarii Tajnej posługującego się symbolem KT należy:

1. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów  objętych klauzulą  „poufne”  i „zastrzeżone”,
2. wydawanie i udostępnianie takich dokumentów uprawnionym osobom.

§ 40.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Inspektora do spraw kontroli posługującego się symbolem  KR  należy:

1. kontrola komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych  Miasta,
2. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu
Załącznik Nr 2 - Zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych oraz pism
Załącznik Nr 3 - Zasady wykonywania kontroli wewnętrznej
Załącznik Nr 4 - Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
                            indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków
Załącznik Nr 5- Zabezpieczenie budynków Urzędu

 


 


Załącznik nr 2


ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU
I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PISM

§ 1.

1. Aktami prawnymi w rozumieniu niniejszych zasad są:
1) uchwały Rady Miejskiej,
2) zarządzenia Burmistrza
2. Akty prawne wydawane są na podstawie ustaw, Statutu Miasta i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
3. Pismami w rozumieniu niniejszych zasad są pisma określone w § 5 do § 8.

§ 2.

Zasady i tryb opracowywania aktów prawnych

1. Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym przygotowuje z upoważnienia Burmistrza Naczelnik Wydziału, z którego zakresem działania związane są sprawy będące przedmiotem regulacji,
2. Układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty, a redakcja przepisu zwięzła, bez wieloznacznych określeń i odpowiadająca zasadom poprawności języka polskiego.
3. Projekt każdego aktu prawnego powinien być zaopiniowany pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego.
4. Projekty uchwał muszą być przekazane do Wydziału Obsługi Urzędu w terminie do 14 dni przed planowanym terminem Sesji Rady Miejskiej.
5. Burmistrz ustala ostateczną treść projektów uchwał i przekazuje je Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
6. Zarządzenia Burmistrza Miasta, po podpisaniu przez Burmistrza należy bezzwłocznie przekazać do Wydziału Obsługi Urzędu.

§ 3.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
1. Oznaczenie rodzaju aktu, datę i numer,
2. Określenie regulowanego aktem zagadnienia,
3. Podstawę prawną zawierającą przepis zawarty w ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa,
4. Treść aktu winna regulować zagadnienia wskazane w przepisie prawnym będącym podstawą jego wydania,
5. Przepisy przejściowe, w których należy uregulować oddziaływanie nowego aktu prawnego na stosunki powstałe pod działaniem dotychczasowego aktu, jeżeli z istoty zagadnienia wynika konieczność ich zamieszczenia,
6. Przepisy końcowe, które umieszcza się w następującej kolejności:
a) przepisy powołujące do wykonania aktu,
b) przepisy uchylające,
c) przepisy o wejściu w życie, a w razie potrzeby przepisy o wygaśnięciu jego mocy oraz przepisy określające sposób i tryb publikacji aktu.

§ 4.

1. Akty prawa miejscowego ogłaszane w dzienniku urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.
2. Akty prawne organów Miasta nie będące aktami prawa miejscowego mogą być podawane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Urząd prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu.
4. W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
5. Urząd udostępnia informacje publiczne w formie tradycyjnej oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5.

Burmistrz Podpisuje:
1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Wydziałów i gminnych jednostek organizacyjnych,
5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

§ 6.

Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

§ 7.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§ 8.

Naczelnicy Wydziałów podpisują:
1. pisma związane z zakresem działania Wydziałów, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,
2. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,
3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Wydziałów i zakresu zadań dla poszczególnych referatów, biur i stanowisk.

§ 9.

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

§ 10.

1. Pracownik Urzędu zobowiązany do opracowania projektu dokumentu sporządza projekt zgodnie z przepisami prawa.
2. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 wymagają uzgodnienia:
1) ze Skarbnikiem – jeżeli przedmiot dokumentu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe w zakresie budżetu,
2) z naczelnikami wydziałów – jeżeli przedmiot dotyczy zadań tych wydziałów,
3) z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych – jeżeli przedmiot dokumentów dotyczy zadań tych jednostek,
4) z innymi podmiotami jeżeli przedmiot dokumentu wskazuje na potrzebę uzyskania stanowiska tych podmiotów lub Burmistrz tak postanowi,

§ 11.

Przedkładane Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi projekty dokumentów do podpisu parafują na kopii naczelnicy wydziałów, w których dokument został sporządzony oraz osoby uczestniczące w uzgadnianiu projektu, określone w § 10 ust. 2.

 


 

 

Załącznik nr 3

ZASADY   WYKONYWANIA   KONTROLI   WEWNĘTRZNEJ

§ 1

1. Kontrola pracowników, poszczególnych komórek organizacyjnych oraz
    gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod 
    względem:
     a) legalności,
     b) gospodarności,
     c) rzetelności,
     d) celowości,
     e) terminowości,
     f) skuteczności.

§ 2

2. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3

 W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bieżące - obejmujące czynności w toku,
5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5

Kontroli dokonują:
1)  Burmistrz lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza,
2) Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników,
3) Inspektor ds. kontroli.

§ 6

1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 10 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
g) datę i miejsce podpisania protokołu,
h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Sporządzony protokół lub notatkę z przeprowadzonej kontroli, osoba wykonująca kontrolę przedkłada Burmistrzowi,
4. Protokoły i notatki służbowe wszystkich przeprowadzonych kontroli przechowuje Wydział Obsługi Urzędu,
5. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.

§ 7

1.  Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje kontrolowane samodzielne stanowisko pracy lub naczelnik kontrolowanego stanowiska pracy w wydziale a 1 zatrzymuje kontrolujący.

§ 8

1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.
2. Burmistrz  może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.                                                                          

 


 

 

Załącznik nr 4

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA,  ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W TYM SKARG I WNIOSKÓW


§ 1.

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w   kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierujących się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy Urzędu zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań pracowników Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Miasta.
5. Sekretarz Miasta dokonuje okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli.

§ 2.

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu ewidencjonowane są w spisach i rejestrach spraw.
3. Odpowiedzialnym za prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków     indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza jest Sekretarz Miasta.

§ 3.

1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
a) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danych spraw i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów;
b) rozstrzygnięcia sprawy – w miarę możliwości – niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach – w terminach ustalonych w przepisach;
c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy;
d) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
e) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych decyzji.
2. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej,  telefaksowej lub elektronicznej.

§ 4.

1. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia w określonych godzinach.
2. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach urzędowania.
3. z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły lub rejestry.

§ 5.

1. Rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi należy do:
a) Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza, jeżeli skarga dotyczy niewłaściwego działania naczelnika,
b) naczelnika, jeżeli skarga dotyczy działania podległego pracownika.
2. Skargę na pracownika gminnej jednostki organizacyjnej rozpatruje kierownik tej jednostki, a na kierownika - Burmistrz.
3. Odpowiedź na skargę lub wniosek winna zawierać wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, ustosunkować się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub propozycji zawartych we wniosku, oraz jednoznaczną informację o przyjętych rozstrzygnięciach.

 


 

 

Załącznik nr 5

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW URZĘDU


§ 1.

Do przebywania w pomieszczeniach Urzędu po godzinach urzędowania bez zezwolenia mają prawo Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik oraz Sekretarz.

§ 2.

Prawo przebywania w budynku Urzędu poza osobami wymienionymi w § 1 wymaga zezwolenia Burmistrza.

§ 3.

Przebywanie pracowników w budynkach Urzędu wykonujących pracę poza godzinami urzędowania regulują odrębne przepisy porządkowe.

§ 4.

Za zabezpieczenie pomieszczenia biurowego, w którym odbywa się narada, posiedzenie czy szkolenie poza godzinami urzędowania, odpowiada pracownik Urzędu obsługujący dane spotkanie.

§ 5.

Prawo do dysponowania kluczami posiadają:
1. budynek przy ul. Orląt Lwowskich 1:
a) do drzwi wejściowych – Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, wyznaczony funkcjonariusz Straży Miejskiej, wyznaczony pracownik obsługi,
b) do pomieszczeń gospodarczych dla obsługi – wyznaczeni pracownicy obsługi,
c)  do magazynu OC – pracownik prowadzący sprawy obrony cywilnej,
d)  do archiwum zakładowego – pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum,
e)  do magazynu materiałów biurowych – pracownik administracyjny,
f)  do kancelarii tajnej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
g) do składnicy kart osobowych mieszkańców miasta – wyznaczony pracownik ds. ewidencji ludności,
h)  do strychu – pracownik ds. administracyjnych,
2. budynek USC przy pl. Reymonta 6 – do drzwi wejściowych i pomieszczeń biurowych – kierownik USC i pracownik obsługi.
3. Straż Miejska – Rynek 42
a) klucze do głównego budynku posiadają wszyscy strażnicy,
b) klucze do poszczególnych pomieszczeń przechowywane są w zamykanej na klucz szafce. Klucze od szafki przechowuje Komendant Straży Miejskiej.

§ 6.

Potwierdzenia odbioru kluczy przez w/w osoby gromadzone są w Rejestrze kluczy do budynków Urzędu Miejskiego prowadzonym przez Wydział Obsługi Urzędu.

§ 7.

Duplikaty kluczy do wszystkich pomieszczeń budynków Urzędu  w  zapieczętowanej gablocie w sekretariacie. Dysponentem klucza do gabloty jest Sekretarz.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2003 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.07.2017 15:03 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
13.07.2017 15:03 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny
"

(Piotr Rewig)
13.07.2017 15:03 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - Schemat
Organizacyjny

(Piotr Rewig)
26.01.2017 14:49 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
26.01.2017 14:45 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.32.2013 w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złotoryi

(Piotr Rewig)
28.11.2014 15:06 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
28.11.2014 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.32.2013 w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złotoryi"

(Piotr Rewig)
28.11.2014 15:02 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
28.11.2014 15:00 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Schemat
Organizacyjny"

(Piotr Rewig)
28.11.2014 14:58 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - Schemat
Organizacyjny

(Piotr Rewig)
09.06.2010 08:44 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:33 Usunięto załącznik ZASADY PODPISYWANIA PISM
(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:33 Usunięto załącznik ZASADY PLANOWANIA PRACY
(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:32 Usunięto załącznik REGULAMIN PRACY Urzędu Miejskiego w
Złotoryi

(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:32 Usunięto załącznik ZASADY WYKONYWANIA KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ

(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:32 Usunięto załącznik ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA,
ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
W TYM SKARG I WNIOSKÓW.

(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:27 Usunięto załącznik SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU
MIEJSKIEGO

(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:27 Usunięto załącznik ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW URZĘDU
(Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:27 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
09.06.2010 08:27 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Schemat
Organizacyjny"

(Paweł Kochanowski)
08.06.2007 13:48 Dodano załącznik "ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW URZĘDU"
(Paweł Kochanowski)
08.06.2007 13:47 Usunięto załącznik "ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW URZĘDU"
(Paweł Kochanowski)
03.01.2007 10:26 Dodano załącznik "SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU
MIEJSKIEGO"

(Piotr Rewig)
03.01.2007 10:24 Usunięto załącznik "SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU
MIEJSKIEGO"

(Piotr Rewig)
03.08.2004 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
03.08.2004 12:40Dodano załącznik "SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU
MIEJSKIEGO"
(Piotr Rewig)
03.08.2004 12:39Usunięto załącznik "SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU
MIEJSKIEGO"
(Piotr Rewig)
23.07.2003 09:06Dodano załącznik "ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW URZĘDU"
(Piotr Rewig)
23.07.2003 09:05Dodano załącznik "ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W TYM SKARG I
WNIOSKÓW."
(Piotr Rewig)
23.07.2003 09:02Dodano załącznik "REGULAMIN PRACY Urzędu Miejskiego w
Złotoryi"
(Piotr Rewig)
23.07.2003 08:50Dodano załącznik "ZASADY WYKONYWANIA KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ"
(Piotr Rewig)
23.07.2003 08:47Dodano załącznik "ZASADY PLANOWANIA PRACY "
(Piotr Rewig)
23.07.2003 08:45Dodano załącznik "ZASADY PODPISYWANIA PISM"
(Piotr Rewig)
23.07.2003 08:41 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)