wersja do wydruku Piotr Rewig 04.07.2017 15:17

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha) położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha) położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren płaski, nieogrodzony, nieutwardzony. Wjazd na działkę jest bezpośredni i swobodny. Nieruchomość ma dostęp do pełnego uzbrojenia z ulicy Kolejowej. Budynek użytkowy wolnostojący szkieletowy o powierzchni zabudowy 136 m2 i o powierzchni użytkowej 126,46 m2 parterowy częściowo podpiwniczony o rzucie w kształcie kwadratu. Budynek nie jest użytkowany i nie był remontowany od kilkunastu lat. Stan techniczny budynku wskazuje na zużycie bliskie 70%.

Ulica Kolejowa jest jedną z głównych ulic miasta prowadzącą z centrum w stronę Zagrodna i ulicy Grunwaldzkiej.

Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bi – inne tereny zabudowane

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390):

P/U – tereny aktywności gospodarczej.

Funkcją uzupełniającą dla przemysłu i usług są pojedyncze budynki mieszkalne oraz mieszkalnictwo zbiorowe – jeżeli możliwość stałego przebywania ludzi nie ogranicza oddziaływanie funkcji podstawowej.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 284 000 zł brutto (Sprzedaż nieruchomości zwolniona od podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 ze zm.)

Wadium: 28 400 zł do 03 sierpnia 2017 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 3 000 zł

Termin przetargu: 08 sierpnia 2017 r. godz. 10.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.11.2016 r.

Terminy poprzednich przetargów: 22.12.2016 r. (I przetarg), 21.03.2017 r. II przetarg).

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha) położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2017 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż