wersja do wydruku Piotr Rewig 04.07.2017 15:22

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza ii nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 222/4 o powierzchni 0,3738 ha, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 222/4 o powierzchni 0,3738 ha), położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej, teren płaski. Niegdyś na działce istniała stacja paliw. W związku z czym należy wykonać badanie stopnia skażenia gruntów produktami ropopochodnymi.

Księga wieczysta LE1Z/00013488/5.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Uzbrojenie terenu: sieci uzbrojenia podziemnego są nieczynne (energia i woda). Nieruchomość ma dostęp do uzbrojenia z ulicy Kolejowej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): P/U – nieuciążliwe funkcje produkcyjne i magazynowe oraz usługowe i parkingi.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 285 000 zł brutto (231 707,32 zł netto + 23% VAT 53 292,68 zł)

Wadium: 28 500 zł do 3 sierpnia 2017 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 3 000 zł

Termin przetargu: 8 sierpnia 2017 r. godz. 10.30

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 29.03.2017 r. Terminy poprzednich przetargów: 19.06.2017 r. – I przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 sierpnia 2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076) 877-91-20 lub (076)877-91-26), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z 
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza ii nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 222/4 o powierzchni 0,3738 ha, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2017 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż