Protokół Nr 0002.XXIX.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.

Protokół Nr 0002.XXIX.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  o godz. 13.30 otworzyła  Przewodnicząca Rady Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych  ( nieobecny usprawiedliwiony radny Łukasz Łuniewski) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnych mediów, pozostałych gości.

AD. 1 - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski – na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu pracy Rady wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Projekt uchwały był omówiony na przed sesyjnym spotkaniu radnych.

Rada w głosowaniu: za -  14   przeciw -   0    wstrzymało się – 0
przyjęła zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotoryja.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  odstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi,
- w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi,
- w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
- w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi   z dnia 22 grudnia  2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja  2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia  2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja.
-  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

AD. 2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu :   za -   14     przeciw -   0     wstrzymało się  -  0  przyjęli Protokół Nr 0002.XXVIII.2017 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r.

AD. 3 - SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ  RADY.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta sprawozdanie z realizacji uchwał Rady podjętych na sesji w maju przedstawił Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Na sesji w m-cu maju – powiedział – Rada podjęła 8 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przesłane do Wojewody, a te dotyczące budżetu do RIO. Dwie z nich dotyczące  budżetu miasta są realizowane na bieżąco.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy została już opublikowana. Porozumienie z Powiatem w sprawie Przedszkola zostało podpisane. Uchwała w sprawie regulaminu dot. zmiany ogrzewania  została opublikowana, zbierane są podania w sprawie dopłat. Uchwała w sprawie objęcia udziałów w firmie SANIKOM jest realizowana. Nadano bieg 2 uchwałom  w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta.

AD.4 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Adam Bartnicki  zaproponował, aby od m-ca września  zmienić porządek sesji. Sprawozdanie z realizacji uchwał przesyłać radnym drogą elektroniczną, natomiast sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym było omawiane na sesji przez Burmistrza. Komentarze Burmistrza uzupełnią  podane w informacji wiadomości. Uważam – powiedział – że taka zmiana jest wskazana.

Radny Józef Banaszek-  zgłosił  potrzebę naprawienia rozsypujących się schodków przy budynku  Hoża 3.

Radny Dariusz Dobosz poruszył następujące sprawy:
1.  Konieczność pomalowanie progów zwalniających na ul. Leszczyńskiej /wieczorem są niewidoczne/.
2.  Zamontowania na ul. Leszczyńskiej koszy na śmieci, bo na całej długości ulicy nie ma żadnego.

Radny Franciszek Słaby przekazał wnioski i zapytania od członków  Rady Seniorów, a mianowicie:
1. Kto wydaje zezwolenia na postawienie  stoisk /budek/ handlowych w Rynku?
2. Na ul. Rynek 16 jest bałagan na zapleczu budynku, wieczorami schodzi się młodzież, jest bardzo głośno.
3.Garaże przy Oczku mają bardzo zniszczone ściany, popisane – jest to bardzo
 nieestetyczne.
4.Zgłoszono konieczność remontu pomieszczeń wydzierżawianych dla organizacji i stowarzyszeń oraz brak miejsc parkingowych na ul. Lotników.
5. Na ul. Górniczej brak jest przejść dla pieszych, na całej długości ulicy do sklepu.
6. Panie, które chodzą z kijkami zgłaszają  potrzebę zrobienia przejścia z ulicy
Lubelskiej do ul. Wojska Polskiego / obok domków przy ul. Tuwima/.

Radny Bogdan  Łoś  zgłosił następujące sprawy:
1.  Uporządkować teren przy bloku socjalnym na ul. Łąkowej  / wykosić trawę,
 uporządkować podwórko od strony wejścia do budynku/.
2. Na ul. 3-go Maja  wymienić 2 zdezelowane ławki, zamontować kosze na śmieci, uporządkować teren ulicy / tam gdzie są domki prywatne jest czystko,
teren miejskiego  chodnika jest brudny/.
3. Wykosić trawę na skwerku na ul. Garbarskiej oraz w parku przy ul. Dworcowej.

Radny Stanisław Pazera -  zgłosił  następujące sprawy:
1. Starsze osoby proszą o ustawienia ławeczki przy drodze na cmentarz.
2. Na ul. Słowackiego 6  zapadł się  chodnik.
3. Na ul. W. Polskiego  płyty chodnikowe rozebrane po wymianie sieci wod.-kan. zostały ułożone bardzo niechlujnie. W tym miejscu były wzory z płytek dwu kolorowych, zostały odtworzone byle jak.

Radny Władysław Grocki  zgłosił potrzebę:
1. Zasypania dziur w jezdni ul. Wilczej jeszcze przed remontem, bo jest tam bardzo niebezpiecznie.
2. Proszę o wyjaśnienie mi, dlaczego dopiero teraz uzyskano zezwolenie na korzystanie z zaplecza  Orlika na ul. Lubelskiej?
3. Co oznacza zmiana pozwolenia na budowę i modernizację  boiska miejskiego?
4. Co to jest za firma „RITEX” ?
5. Obraz naszego RPK przedstawia się źle.  Pracownicy mówią o złym stanie
sprzętu transportowego, że nie mają czym pracować.

AD. 5 – ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała Radę, że realizując pkt  5 porządku obrad, Rada ma obowiązek podjęcia 2 uchwał, a mianowicie:
- w sprawie wykonania sprawozdania z budżetu miasta za rok 2016,
- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
Następnie zapoznała radę z treścią art. 270 i 271  ustawy o finansach publicznych oraz art.18 ust.2 pkt 4 i art.28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Głos zabrał  Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski, który powiedział, że sprawozdanie za rok 2016 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie
w ustawowym terminie w dniu 29 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 było omawiane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu  zostały zrealizowane  w wysokości 54.462 730,56 zł, a wydatki w wysokości  51. 915 882,27 zł. Przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie otrzymało opinię pozytywną. Dziękuję radnym za wspólną pracę przy wykonywaniu budżetu w 2016 r. – powiedział Burmistrz.
Szczególnie dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Wnoszę o  przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2016 i udzielenie absolutorium.

Następnie głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował,  że Komisja po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu w działach  z zakresu działania Komisji, jednogłośnie, pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Andrzej Kocyła  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że członkowie Komisji analizowali wykonanie budżetu z działów oświata, wychowanie oraz kultura fizyczna i pozytywnie ocenili wykonanie zadań w tych działach.

Irena Mundyk – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – w imieniu członków Komisji przekazała, że na posiedzeniu w maju br., po wysłuchaniu informacji o wykonaniu budżetu gminy w roku 2016, Komisja pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Radny Adam Bartnicki Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  w imieniu członków Komisji przekazał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu w r.2016 a dotyczącą działów z zakresu działania Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś odczytał Uchwałę Nr II/89/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia  11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

Rada Miejska w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX. 235.2017  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu miasta za rok 2016.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszek Antonowicz.
Odczytał  wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2017 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja oraz opinię Komisji dot. wykonania budżetu miasta za rok 2016.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby  zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr II/160/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja z 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzieleniu absolutorium poinformowała radnych, że w sesji uczestniczy 14 radnych, bezwzględna większość to 8 radnych.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIX.236.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.
Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski  podziękował radnym za  pozytywne ocenienie jego pracy w postaci udzielonego absolutorium. Podziękował także Pani Skarbnik Grażynie Soi  za prawidłową realizację budżetu.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.30 do 14.45.


Po wznowieniu obrad:

AD. 6 - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28.06. zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie, wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Miasta i głosami: za – 11  wstrzymujący się – 1  - skierowała projekt na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0  
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.237.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017.

Na tym samym posiedzeniu – powiedziała Przewodnicząca Irena Mundyk – Komisji Budżetu i Finansów-  radni wysłuchali wyjaśnień  odnośnie projektu
uchwały w sprawie prognozy finansowania Gminy Miejskiej i jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0     wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIX.238.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
poinformował, że jednym z tematów posiedzenia Komisji w dniu 27.06  było omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.239.2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja.

Radny Dariusz Dobosz Przewodniczący Komisji Gospodarczej  przekazał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca br. radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 145/35  głosowali na 12 obecnych:  za – 6   wstrzymało się - 6.

Rada w głosowaniu: 
za -   10     przeciw -  0     wstrzymało się -  4  (A.Zawiślak,  S.Pazera, W. Wilczyński, I. Mundyk)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.240.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi.

Na tym samym posiedzeniu , Komisja analizowała uchwałę w sprawie  sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelskiej i B. Krzywoustego -  powiedział  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz. Komisja jednogłośnie  skierowała projekt uchwały na sesję.

Radni w głosowaniu: 
za – 14      przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIX.241.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelska i Bolesława Krzywoustego 
w Złotoryi.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej rozpatrywany był także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zagospodarowania  działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi – powiedział  Przewodniczący Dariusz Dobosz.  Komisja jednogłośnie – za – 12 – skierowała go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw-   0     wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.242.2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca radni zajmowali się projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi im. Czesława Miłosza. Obecni radni byli za skierowaniem projektu uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  13    przeciw -   0    wstrzymało się – 1 ( L. Antonowicz)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.243.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi.

Na tym samym posiedzeniu – powiedział Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz -  analizowano projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  francuskiego Generała Martiala Vachota. Komisja  zagłosowała :  za – 5   przeciw – 7.  Komisja wysłuchała jednak informacji o generale i jego zasługach dla miasta na posiedzeniu Komisji Oświaty i radni w większości zdanie zmienili.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski   przypomniał, że dbałość o historię jest naszą powinnością. Mimo tego, że jest to Francuz ale brał udział w walce o wolność naszej ojczyzny. Brał udział w bitwie w której  brali udział żołnierze  polscy. W tym przypadku mamy do czynienia nie z legendą ale z żołnierzem z krwi i kości, który tu poległ. Jest to cząstka naszej historii .Do powstania tablicy upamiętniającej bitwę i obelisku nasze miasto nie dołożyło nawet grosza. W Złotoryi brakuje miejsc upamiętniających historię miasta..
Radny Józef Banaszek –   poparł głos Burmistrza. Jestem za nazwaniem  ulicy im. Generała  Martiala Vachota.
Radny Waldemar Wilczyński oświadczył, że będzie głosował przeciwko. Fizycznie tej ulicy nie ma.

Rada w głosowaniu:
za – 9    przeciw – 3   ( A.Zawiślak, I.Mundyk, W. Wilczyński ) wstrzymało się – 2 ( A.Kocyła, B.Łoś )
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.244.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej w Złotoryi.

Głos zabrał  Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz,  który zapoznał radnych z treścią uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta. Skarga dotyczyła nie odpowiadania na pismo i przewlekłe załatwienie sprawy. Jak wynika z dokumentów przedmiot skargi został załatwiony w dniu 17 marca br. poprzez wydane przez Burmistrza zarządzenie. Obecne zapisy powodują, że  cmentarz komunalny nie będzie się bilansował. Komisja dokładnie zapoznała się z opłatami za usługi na cmentarzu. Obecne są jednorazowe, a kiedyś były rozbite na raty. Tak więc Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi za częściowo zasadną.
Rada w głosowaniu:
za – 10     przeciw -   0     wstrzymało się   -   4  ( W. Wilczyński, A. Zawiślak, B. Łoś, M. Gagatek)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.245.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że projekt uchwały w sprawie dotacji na prace remontowe przy zabytkach był omówiony na posiedzeniu Komisji i głosami : za – 10,  1- wstrzymujący się został skierowany na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -   0     wstrzymało się -    1 ( A.Zawiślak )
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.246.2017 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej – powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz – analizowany był także  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja.
Radni głosami: za – 7   przeciw – 4   wstrzymało się – 1 skierowali projekt uchwały na sesję rady.
Rada w głosowaniu:
za -  7    przeciw – 6 ( W. Grocki, W. Wilczyński,  A. Zawiślak, I. Mundyk,  J.Banaszek, S. Pazera)     wstrzymało się -   1 ( F. Słaby)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.247.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi   z dnia 22 grudnia  2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja  2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia  2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja.

Z-ca Burmistrza Miasta Andrzej Ostrowski  wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie pomocy dla woj. dolnośląskiego powstał w związku z dokumentacją, którą miasto otrzymało dzień przed sesją. Dotyczy ronda na pl. Reymonta. Wprowadzenie do realizacji pozwoli na rozmowę ze służbami Marszałka Województwa.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0      wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIX.248.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Robert Pwłowski.
Adam Bartnicki -  zmiany w porządku obrad sesji, nie widzę problemu tak było na początku kadencji. Jeżeli trzeba zmienić to zmienimy.
Radca Prawna Barbara Szynkowska   dodała, że zgodnie ze statutem radni mogą żądać od Burmistrza wszelkich sprawozdań i informacji.
Radny Józef Banaszek -  schodki na Hożej 3 – postaramy się to zrobić. Takie drobne sprawy trzeba zgłaszać do Wydziału Mienia.
Radny Dariusz Dobosz – spowalniacze na ul. Leszczyńskiej będą malowane w sierpniu br. Pomyślimy także o postawieniu tam koszy na śmieci z rezerwy.
Radny Franciszek Słaby  - zezwolenie na postawienie  stoiska handlowego w Rynku wydaje Burmistrz na podstawie wniosku złożonego przez handlującego.
Zakłócanie spokoju na zapleczu budynku Rynek 16  muszą zgłaszać sami mieszkańcy do Straży Miejskiej lub Policji. Garaże przy „Oczku” są własnością prywatną. Zwrócimy się do właścicieli aby zamalowali  obraźliwe napisy. Jeżeli chodzi o ul. Lotników  sprawdzimy, czy można tam zrobić miejsca parkingowe.
Natomiast na remonty pomieszczeń nie mamy środków. Organizacje płacą za dzierżawę po 1 zł za m2, są to bardzo małe pieniądze.
Przejście  dla pieszych na ul. Górniczej – przejście musi prowadzić skądś dokądś a tam jest z jednej strony chodnik a z drugiej parking. Musielibyśmy przebudować kawał ulicy żeby to przejście powstało. Starostwo nam nie zatwierdzi takiego planu.
Dojście do schodków z ul. Lubelskiej do W. Polskiego – sprawdzimy czy jest możliwe je wykonać.
Radny Bogdan Łoś-  porządek na ul. Łąkowej sprawdzimy. Na ul. 3 Maja jak będzie jakaś rezerwa to dostawimy kosze i ławeczki. Trawę na ul. Dworcowej wykosimy.
Radny Stanisław Pazera -  proszę wskazać miejsce na postawienie ławeczki na ul. Cmentarnej. Na ul. W. Polskiego kostka jest źle ułożona.
Radny Władysław Grocki  - remont ul. Wilczej chcemy wykonać porządnie w terminie do końca lipca. Dlatego nie będziemy wydawać pieniędzy na rozwiązania doraźne. Zaplecze sanitarne na boisku na ul. Lubelskiej zostało uruchomione dopiero teraz po wykonaniu  przyłącza wod. – kan. Wcześniej  Sanepid nie wyrażał zgody. Zmiana pozwolenia na budowę stadionu miejskiego dotyczyła budowy na obiekcie studni. Firma RITEX to spółka technologiczna, która będzie produkowała drony. Inżynierowie ze s-ki  mają odbyć spotkania w szkołach. Jeżeli chodzi o tabor RPK to nie wierzę, żeby BHP ze s-ki wypuściła niesprawny sprzęt ( bez przeglądu) do pracy. Zakup pojazdu specjalistycznego jest finansowany ze środków ochrony środowiska.

Na pytanie  radnej Agnieszki Zawiślak – co zrobiono w sprawie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej Burmistrz  odpowiedział, że osoba ta dostała mieszkanie na ul. Miła 6. Po rozmowie z PCPR  ustalono, że trzeba tej pani
pokazać schodołazy, żeby wypowiedziała się na temat zjazdu ze schodów. Trzeba dodać, że Pani ta wycofała się z wniosku o remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Sąd może wydać wyrok dla Wspólnoty Mieszkaniowej o zbudowanie podjazdu, ale ta Wspólnota Mieszkaniowa nie ma pieniędzy, jest zadłużona.
Radna Irena Mundyk -   przyniosła Pani zdjęcia i pokazuje zieleń w mieście z kilku lat. Ustaliłem, że żwir na boisku na ul. Broniewskiego jest nanoszony  przez samochody oraz spływa w czasie deszczu z Parku.

AD. 8 - SPRAWY RÓŻNE.

Burmistrz Miasta powiedział, że on również pokazał radnym zdjęcia zieleni z lat poprzednich. Uważacie Państwo – zapytał – że największym problemem miasta jest wysoka trawa ? Miasto stara się na bieżąco sprawy załatwić.  Nie starajmy się wszystkiego krytykować zamiast się cieszyć, że coś nam się udało, że miasto idzie naprzód. Staram się współpracować z Radą i chodzę na Komisje. Nie byłem tylko na ostatnim posiedzeniu na Komisji Spraw Społecznych  ponieważ był na nim mój syn. Ocena, że chodzi o sianie zamętu jest krzywdząca.
Do radnej Zawiślak – proszę Panią o nie wkładanie w moje usta rzeczy, których nie powiedziałem. Chodzi o sprzedaż Michałka.  Pani w pewnych momentach zdominowała Radę, występuje w imieniu Rady.
Ponieważ radna Zawiślak zaprzeczyła, wywiązała się tak hałaśliwa dyskusja , że protokolant nie był w stanie zapisać wypowiedzi  radnych.
Dyskusja dostępna jest w wideorelacji.

Dyskusję przerwała Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. 
O głos poprosił Burmistrz Miasta.
Zwrócił się do radnej Ireny Mundyk  wyjaśniając, że wartość realizowanych inwestycji obecnie to 57 mln złotych, w latach poprzednich wnosiła 48 mln.
Na inwestycje wykorzystujemy różne środki w tym z województwa ale kosztuje nas to ciągłe wyjazdy do Wrocławia i przypominanie o naszych sprawach.
Tak więc doceńmy te rzeczy, które się dzieją a nie krytykujmy wszystkiego..

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez V-ce Prezesa RPK .
Paweł Macuga  poinformował Radę, że w mieście 56 budynków jest całkowitą własnością Gminy. W najbliższym czasie RPK kupuje 3 pojazdy. Zmianę Statutu Miasta sugerowałem już kilka lat temu, teraz z takim wnioskiem występuje kolega Kacper Pawłowski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  złożyła radnym życzenia spokoju i dobrego wypoczynku.
O godz. 16-tej ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara


Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXIX.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Krystyna Kamińska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2017 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż