wersja do wydruku Piotr Rewig 12.07.2017 13:27

Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10

Dot. zamówienia: WFZ.042.2.2015

Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do składania oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na:

Zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10.

1. Nazwa i adres Zamawiającej

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie

NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653

Tel. +48 / 76 87 79 100, Fax: +48 / 76 87 83 120

2. Opis przedmiotu zamówienia

  • 2.1 Drzwi wejściowe kompletne (materiał – dąb) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1 (skan z projektu budowlanego dot. remontu elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul Staszica 10 w Złotoryi).
  • 2.2 Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi.
  • 2.3 Wymontowanie istniejących starych drzwi, wmontowanie drzwi kompletnych, gruz i odpady związane z wykonaniem zamówienia zagospodaruje we własnym zakresie Wykonawcy.
  • 2.5 Produkt o którym mowa w ofercie, powinien posiadać najwyższą jakość, parametry techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję.
  • 2.6 Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 14 dni od zgłoszenia.
  • 2.7 Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
  • 2.8. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, jest wadliwy lub złej jakości.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2017 - 28.08.2017 r.

4. Dodatkowe informacje:

Do wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się oględziny na miejscu planowanego zadania, tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1 – osoba do kontaktu: Agnieszka Więckowska, tel. 782 451 886, 76 878 36 23

5. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą obejmującą całość przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Wzór oferty cenowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 19.07.2017 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. Nr 9 lub przesłać faksem na nr 768783120 lub e-mailem młynarczyk_urszula@zlotoryja.pl

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Złotoryja, dnia 24.07.2017 r.

 

Dot. zamówienia: WFZ.042.2.2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Gmina Miejska Złotoryja informuje, że w wyniku przekroczenia kwoty, którą Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro z dnia 11.07.2017 r.  na:  

Zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10

zostaje unieważnione.

Ponadto Zamawiająca informuje, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe .

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się  przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), zgodnie z art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Urszula Młynarczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2017 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż