wersja do wydruku Piotr Rewig 14.07.2017 12:45

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta

Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń
w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta

Stanowisko: Podinspektor ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski , Pl. Orląt Lwowskich 1 , 59-500 Złotoryja

Wymiar czasu pracy: pełny

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. posiadanie 5 lat doświadczenia w administracji samorządowej,
 4. nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Ustawa o samorządzie gminnym,
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ,
  • Ustawa o podatku od towarów i usług VAT;
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność , dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
 4. znajomość pakietów biurowych (np. MS Office).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprzedaż nieruchomości,
 2. nabywanie i zamiana nieruchomości,
 3. sporządzanie rejestrów sprawozdań,
 4. prowadzenie spraw związanych z korzystaniem nieruchomości gminnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – CV
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
 4. kopie: dyplomu ukończenia studiów,
 5. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 6. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,
 9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia , kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ,

5. Warunki pracy na stanowisku podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń :

 • a) stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
 • b) praca jednozmianowa,
 • c) oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • d) praca wykonywana jest w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 • e) praca będzie wymagała wizji w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc czerwiec 2017 r. wynosi powyżej 6% .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 28 lipca 2017r.w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (pok. Nr 9 sekretariat), w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2017 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż