wersja do wydruku Piotr Rewig 25.07.2017 15:28

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów

Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów

Stanowisko: Referent ds. rachuby

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski , Pl. Orląt Lwowskich 1 , 59-500 Złotoryja

Wymiar czasu pracy: pełny

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Wymagania niezbędne:

 1. wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902)
 2. wykształcenie wyższe II stopnia ;
 3. posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia w rachubie płac;

2. Wymagania dodatkowe:

 1. przepisów ustawy o finansach publicznych;
 2. znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów dotyczących ZUS;
 3. znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 5. znajomość przepisów ustawy – ordynacja podatkowa;
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 7. znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Umiejętności :

 1. obsługa komputera (pakiet Office);
 2. obsługa programu Płatnik, PEFRON;
 3. umiejętność stosowania przepisów;
 4. umiejętność pracy w grupie;
 5. dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac i zasiłków, rozliczanie ZUS i podatku, rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PEFRON;
 2. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 3. ewidencja i analiza opłat z tytułu windykacji od zaległości;
 4. prowadzenie ewidencji należności nieprzypisanych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 5. prowadzenie według klasyfikacji budżetowej rejestru dochodów;
 6. dekretacja i księgowanie dokumentów.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – CV;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 6. referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy;
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia , kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc czerwiec 2017r. wynosi powyżej 6% .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 8 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (pok. Nr 9 sekretariat), w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2017 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż