wersja do wydruku Piotr Rewig 08.08.2017 21:09

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych"

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie 
zamówienia z wolnej ręki
 
I. Nazwa i adres Zamawiającej: 
 
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.
 
Projektowana kanalizacja deszczowa w ulicach Wilczej i Szczęśliwej włączona zostanie do istniejącej studni na kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Lubelskiej.
Projektowany separator substancji ropopochodnych zamontowany zostanie na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącego rowu melioracyjnego przy ul. Lubelskiej (dz. nr 338/18 obr. 8). 
 
Roboty będą polegać na wykonaniu/ montażu: 
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 160 mm na długości ok. 36 m;
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200 mm na długości ok. 168 m;
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 250 mm na długości ok. 65 m;
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 mm na długości ok. 80 m;
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 mm na długości ok. 4 m;
 • sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 400 mm na długości ok. 41 m;
 • studzienek kanalizacyjnych Ø 315 – 600 mm – 12 szt.; 
 • studni rewizyjnych Ø 1 200 mm – 3 szt. 
 • odtworzenia nawierzchni jezdni z mieszkanki mineralno – bitumicznej – ok. 296 m2;
 • odtworzenia nawierzchni chodnika z kostki betonowej – ok. 40 m2;
 • separatora koalescencyjnego z by-passem, osadnikiem i pływakowym regulatorem przepływu – 1 kpl.;
 • plantowania skarp i dna wykopów – ok. 8 m2;
 
CPV:  
 • 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane.
 • 45.11.12.00-0 – Roboty w/z przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 • 45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w/z wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
 • 45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w/z budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
 
III. Szacunkowa wartość zamówienia:
 
306 321,86 zł netto;
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:
 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja
 
V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
 
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)
 
Uzasadnienie wyboru trybu: Zamówienie z wolnej ręki może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione  są łącznie następujące warunki: 
 • a) Zamawiająca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
 • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającą sprawującą kontrolę;
 • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
 
RPK jest spółką komunalną, w której Gmina Miejska Złotoryja posiada 100% udziałów (zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z o.o. tj. z dnia 31.12.2009r.). Zamawiająca, jako organ założycielski sprawuje wobec dyrektora i spółki funkcję organu nadzorującego. W tym zakresie dokonuje kontroli i oceny działalności spółki oraz pracy dyrektora spółki, która obejmuje m. in. realizację zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarkę finansową.
Spełnione zostają zatem wymogi sprawowania kontroli prawnej Zamawiającej nad Wykonawcą oraz brak kapitału prywatnego (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a) i c) ustawy Prawo zamówień publicznych).
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) pkt 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, (...);
Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”.
Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”. Uzupełniająco wskazuje się, że  zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego  i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). 
Spełniony zostaje zatem wymóg realizowania przez Wykonawcę zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych). 
 
Gmina jako Zamawiająca działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) udziela RPK Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki.
 
VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
 
Od 23.08.2017r. do 30.11.2017r.
 
VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.
 
Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 21:09