wersja do wydruku Piotr Rewig 04.09.2017 12:35

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie
zamówienia z wolnej ręki;

I. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja).

1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:

 • uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.;
 • wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.:
 • projekt – wykonawczy wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 • kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 • przedmiar robót – 2 egz.wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. – wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 • uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych;

2. Roboty budowlane będą polegać m.in. na:

 • rozbiórce istniejącego zbiornika żelbetowego z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko odpadów lub do wykorzystania wtórnego materiału z rozbiórki po oddzieleniu stali i rozkruszeniu betonu – ok. 236 m3;
 • rozbiórce istniejącego obarierowania zbiornika – ok. 130 m;
 • usunięciu warstwy ziemi urodzajnej ze składowaniem humusu – ok. 2 200 m2;
 • wykonaniu wykopu czaszy zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z odprowadzeniem wód ze zbiornika;
 • umocowaniu skarpy i pobocza zbiornika poprzez humusowaniem ziemią urodzajną i obsianiu trawą – ok. 1 495 m2;
 • wykonaniu umocowania z narzutu kamiennego w obrębie wlotu i wyloty zbiornika oraz w dnie odprowadzenia wód – ok. 21 m2;
 • wykonaniu umocowania z narzutu kamiennego na odcinku istniejącego rowu przydrożnego – ok. 39 m2;
 • wykonaniu żelbetowego doku – wlotu do rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika – ok. 2,8 m3;
 • wykonaniu żelbetowych schodów na dojściu – ok. 7 m;
 • ułożeniu rurociągu Ø 500 mm na długości ok. 32 m odprowadzającego wodę ze zbiornika wraz z montażem 3 studni żelbetowych Ø 1 200 mm wysokości 3 m;
  ułożeniu odcinka rurociągu Ø 400 mm na długości ok. 7 m wraz z montażem studni żelbetowej Ø 1 200 mm wysokości 2,5 m;
 • ułożeniu odcinka rurociągu Ø 300 mm na długości ok. 9 m wraz z montażem studni żelbetowej Ø 1 200 mm wysokości 2,5 m;
 • odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej przy zbiorniku na powierzchni ok. 80 m2 wraz z krawężnikiem na długości ok. 28 m;
 • uporządkowaniu terenu w obrębie zbiornika (plantowanie, humusowanie, obsianie trawą) – ok. 1 ha;

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in. ustawy prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, itp.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

CPV:  

 • 71.00.00.00-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
 • 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.
 • 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane.
 • 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
 • 45.11.00.00-1 – Roboty w/z burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
 • 45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w/z wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
 • 45.23.00.00-8 – Roboty budowlane w/z budowy rurociągów, linii komunikacyjnych elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;   

III. Szacunkowa wartość zamówienia:

251 933,06 zł netto;

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Uzasadnienie wyboru trybu: Zamówienie z wolnej ręki może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

 • a) Zamawiająca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
 • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającą sprawującą kontrolę;
 • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

RPK jest spółką komunalną, w której Gmina Miejska Złotoryja posiada 100% udziałów (zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z o.o. tj. z dnia 31.12.2009r.). Zamawiająca, jako organ założycielski sprawuje wobec dyrektora i spółki funkcję organu nadzorującego. W tym zakresie dokonuje kontroli i oceny działalności spółki oraz pracy dyrektora spółki, która obejmuje m. in. realizację zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarkę finansową.

Spełnione zostają zatem wymogi sprawowania kontroli prawnej Zamawiającej nad Wykonawcą oraz brak kapitału prywatnego (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a) i c) ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) pkt 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, (...);

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”. Uzupełniająco wskazuje się, że  zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej).

Spełniony zostaje zatem wymóg realizowania przez Wykonawcę zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych).

Gmina jako Zamawiająca działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) udziela RPK Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Od 19.09.2017r. do 29.12.2017r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2017 12:35