wersja do wydruku Piotr Rewig 05.09.2017 10:16

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na: Dostawę i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10

Dot. zamówienia: WFZ.042.2.2015

Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do składania oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na:

Dostawa i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10.

1. Nazwa i adres Zamawiającej

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
Tel. +48 / 76 87 79 100, Fax: +48 / 76 87 83 120

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu drzwi zewnętrznych w budynku Przedszkola Miejskiego znajdującego się przy ul. Staszica 10 w Złotoryi.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod kątem celu, któremu ma służyć. Zamontowane drzwi muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Drzwi dębowe z naświetlem, dwuskrzydłowe o jednym nieblokowanym skrzydle.

 2. Zaimpregnowane, odpowiednio zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

 3. Powinny mieć w świetle ościeżnicy nie mniej niż szerokość 1,2 m i wysokość 2 m.

 4. Szerokość otworu po otwarciu skrzydła głównego drzwi nie może być mniejsza niż 0,9 m.

 5. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle

   ościeżnicy.

 6. Wysokość progu nie może przekraczać 1,5 cm.

 7. Muszą być stylizowane, o kolorystyce, kształcie i zdobieniach zgodnych z załącznikiem graficznym.

 8. Muszą posiadać wszelkie elementy niezbędne do ich użytkowania (uszczelki, klamki, próg, zawiasy, odbojniki).

 9. Muszą być uzbrojone w samozamykacz.

 10. Powinny posiadać dwa atestowane zamki klasy C wraz z kompletami kluczy. Jeden zamek wpuszczany, podklamkowy z podwójną wkładka patentową oraz zamek dodatkowy z wkładką z gałką.

 11. Przeszklenia zastosowane w drzwiach muszą być antywłamaniowe i bezpieczne.

 12. Zawiasy, minimum 3, antywłamaniowe.

 13. Drzwi muszą mieć wmontowany elektrozaczep tak, aby była możliwość podłączenia do domofonu.

 14. W koszt całkowity zadania należy wliczyć: demontaż istniejących drzwi i ościeżnicy, utylizacja gruzu i odpadów, koszt nowych drzwi z ościeżnicą i niezbędnymi do użytkowania elementami, koszt transportu, koszt montażu, koszt niezbędnych uzupełniających robót budowlanych (tynkowanie, przetarcie, malowanie), koszt naprawy ewentualnych dokonanych zniszczeń, itp.

 15. Po realizacji zadania należy uprzątnąć teren prac i dokonać napraw ewentualnych zniszczeń, do których doszło podczas realizacji.

 16. Produkty, o którym mowa w ofercie, powinny posiadać najwyższą jakość, wymagane atesty lub certyfikaty, które Wykonawca będzie musiał przedstawić po zakończeniu zadania.

 17. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru robót. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 18. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 19. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, jest wadliwy lub złej jakości.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2017 r.

4. Dodatkowe informacje:

Do wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się oględziny na miejscu planowanego zadania, tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1 – osoba do kontaktu: Agnieszka Więckowska, tel. 782 451 886, 76 878 36 23

5. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą obejmującą całość przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Wzór oferty cenowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 08.09.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. Nr 9 lub przesłać faksem na nr 768783120 lub e-mailem oferty@zlotoryja.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na: Dostawę i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Urszula Młynarczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2017 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż