wersja do wydruku Piotr Rewig 15.09.2017 14:31

Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "

Zaproszenie do składania ofert

 

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o  wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na:

Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej

realizowane w ramach zadania pn. ,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie  sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

 

Nazwa i adres Beneficjenta (Zamawiająca)

Gmina Miejska Złotoryja

 Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie

NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

tel. : +48 / 76 87 79 172

E-mail: oferty@zlotoryja.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

1.1. Tablica informacyjna jednostronna - szt. 1 zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.1.1. Wymiary planszy: 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość),

1.1.2. Wykonanie tablicy: materiał trwały, np. ze stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

1.1.3. Napisy na tablicy: wykonanie w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle,

1.1.4. Projekt tablicy informacyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wzór tablicy informacyjnej,

1.1.5. Tablica informacyjna musi zawierać następujące logotypy graficzne i treści zgodnie z Załącznikiem nr 2, tak jak poniżej:

 1. logo Ministerstwa Sportu i Turystyki, logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa,
 2. nazwa inwestycji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem środków FRKF a Ministrem Sportu i Turystyki,

 3. lokalizacja inwestycji,

 4. informacja o dofinansowaniu przez MSiT ze środków FRKF w ramachProgramu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej,

 5. Całkowita wartość inwestycji,

 6. Kwota dofinansowania ze środków FRKR,

 7. Treść: ,,Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl”,

 8. W/w loga orazinformacje zostaną przekazane Wykonawcy drogą mailową przez Zamawiającą podczas realizacji niniejszego zamówienia.

1.1.6. Montaż tablicy w gruncie na konstrukcji metalowej dostosowanej do wymiarów tablicy i gruntu,

1.1.7. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

 1. Zaprojektowanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – Załącznik nr 2  Wzór tablicy informacyjnej,

 2. Przygotowanie szaty graficznej tablicy z uwzględnieniem dbałości i estetyki wykonania,

 3. Przygotowanie pliku poglądowego i dokonanie poprawek do momentu akceptacji przez Zamawiającą, która może wnosić poprawki w ciągu 2 dni od momentu przedstawienia projektu do akceptacji,

 4. Po akceptacji projektu przez Zamawiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

 5. Dostawa tablicy oraz montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą.

3. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 16 października 2017 r

4 . Uwagi końcowe

4.1  Zamawiająca zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającej w dniu sporządzania niniejszego zaproszenia.

4.2  Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

4.3 Zamawiająca zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

4.4  Zamawiająca wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

4.5 Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie w/w projektu Zamawiająca, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiająca zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

4.6 Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej..

4.7 Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną) lub telefonicznie.

4.8  Zamawiająca zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

5. Kryterium oceny ofert:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane  z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Kryterium oceny ofert – cena.

Wzór oferty cenowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. Nr 9 lub przesłać e-mailem  oferty@zlotoryja.pl .

7. Informacja o wyborze oferty;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi ( http://www.zlotoryja.bip.info.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miejskiej Złotoryja - Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Urszula Młynarczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2017 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż