wersja do wydruku Piotr Rewig 13.10.2017 12:07

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi. Przebudowa dachu – etap I

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie
zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

NIP: 694-15-66-116

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi. Przebudowa dachu – etap I.

Roboty będą polegać na:

 • Rozbiórce rynien z blachy nie nadających się do użytku - ok. 20 m;
 • Rozbiórce rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku – ok. 23 m;
 • Rozbiórce pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa – ok. 157 m2;
 • Rozbiórce pokrycia z papy na dachach drewnianych następna warstwa – ok. 157 m2;
 • Wymianie deskowania dachu z desek na płytę OSB3 gr. 22 mm – ok. 157 m2;
 • Odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – kominy – ok. 29 m2;
 • Wymianie elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi – 12 szt.;
 • Wymianie elementów konstrukcyjnych dachu – miecze – ok. 4 m;
 • Wymianie elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie ok. 33 m;
 • Wzmocnieniu krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm mocowanych na śruby ocynkowane – ok. 27 m;
 • Oczyszczeniu elementów drewnianych – ok. 160 m2;
 • Impregnacji biobójczej – ok. 128 m2;
 • Wymianie desek czołowych okapu i krawędziowych – ok. 52 m;
 • Zabezpieczeniu bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami solowymi – ok. 160 m2;
 • Wyprawa tynkarska – tynk na kominach – ok. 29 m2;
 • Wymianie i uzupełnieniu desek podłogowych – ok. 35 m2;
 • Pokryciu dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo – ok. 157 m2;
 • Pokryciu dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia – ok. 157 m2;
 • Pokryciu dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej – ok. 27 m2;
 • Pokryciu dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej – ok. 7 m2;
 • Montażu listew dociskowych – ok. 17 m;
 • Montażu wyłazu dachowego – 1 szt.;
 • Obróbkach z blachy powlekanej gr. 0,7 mm – ok. 26 m2;
 • Montażu wywiewek kanalizacyjnych – 4 szt.;
 • Montażu wywiewek wentylacyjnych – 2 szt.;
 • Dwukrotnym malowaniu farbą ftalową okapów – ok. 22 m2;
 • Montażu rynien dachowych wiszących półokrągłych – ok. 19 m;
 • Montażu rur spustowych – ok. 23 m;

CPV:  

 • 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane.
 • 45.11.11.00-9 – Roboty przygotowawcze.
 • 45.26.00.00-7 – Roboty blacharskie i dekarskie.
 • 45.26.10.00-4 – Wykonywanie pokryć dachowych.
 • 45.26.25.00-6 – Roboty murowe.

 

III. Szacunkowa wartość zamówienia:

Wartość bez VAT:

 • całkowita kwota kosztorysu – 221 849,89 zł netto
 • kwota kosztorysu na przebudowę dachu – etap I – 43 959,81zł netto

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579)

Uzasadnienie wyboru trybu: Zamówienie z wolnej ręki może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

 • a) Zamawiająca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
 • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającą sprawującą kontrolę;
 • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Zamówienie polegające na utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina jako Zamawiająca działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) udziela RPK Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Od 31.10.2017r. do 29.12.2017r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi. Przebudowa dachu – etap I
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Urszula Pawlus
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2017 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż