Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2018 12:32 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Faist ChemTec sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego
13.09.2018 21:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.09.2018 21:19 Ogłoszenie o naborze pracownika - Parkingowy
12.09.2018 15:24 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
12.09.2018 15:13 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Złotoryjskiej Rady Seniorów na II kadencję w latach 2018-2022
10.09.2018 12:55 Ogłoszenie z dnia 10 września 2018 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
05.09.2018 11:28 Oferta lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
31.08.2018 17:25 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Referenta ds. obsługi kasowej
31.08.2018 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.08.2018 17:06 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
30.08.2018 09:34 Konsultacji społecznych do projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie"
30.08.2018 08:42 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. oświaty
29.08.2018 15:50 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.08.2018 15:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.08.2018 09:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
27.08.2018 13:00 Zapytanie ofertowe w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 40 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Miasta Złotoryja
23.08.2018 15:26 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
23.08.2018 15:21 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.08.2018 22:05 Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
14.08.2018 13:06 Ogłoszenie o naborze na ławników sądów powszechnych – uzupełnienie listy ławników bieżącej kadencji 2016-2019

1 2 3 4 5 6 następna