Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisanie informacji: 5. Zawiadomienie o wyborzeoferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
naprawa słupków strabuc 918
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla parafii NNMP w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.223.2016 w sprawie instrukcji gospodarki kasowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.283.2015 w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej w sprawie emisji obligacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.165.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.248.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.246.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.243.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.240.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.238.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna