Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych oraz gazowych obiektów RPK sp. z. o.o. w Złotoryi - drugie postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
montaż opraw na istniejących słupach oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Dostawa dysków twardych do serwera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie z urzędu w sprawie wydania decyzji dot. usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów przez firmę AUTO-HANDEL Skup-Sprzedaż Części Samochodowych Lesław Osumek ul. Krzywoustego 24C w Złotoryi na nieruchomości dz. nr 133/3, obręb geodezyjny 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 5 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.283.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.291.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w instrukcji obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 12/2003 Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż dwóch domków letniskowych w Rokitkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż dwóch domków letniskowych w Rokitkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kwiatów jednorocznych do obsadzeń na terenie miasta Złotoryja w okresie wiosennym od marca do końca maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych oraz gazowych obiektów RPK sp. z. o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 12 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.183.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.182.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.180.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.179.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXII.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.273.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna