Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie urządzeń małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług doradztwa podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
porozumienie dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Złotoryja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia byłemu najemcy lokalu socjalnego odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia byłemu najemcy lokalu socjalnego odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania członka Złotoryjskiej Rady Seniorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
transport odpadów budowlanych, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wznowienie i okazanie granic nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
świadczenie pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem EWID
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 280/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem firmy U.I. Infosystem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Krótkiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie psów pochodzących z odłowów na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie serwisu technicznego parkomatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wymiana źródeł światła w lampach ulicznych na ternie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wznowienie i okazanie granic nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
transport do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych lub zbędnych leków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjęcie, przemieszczanie w ramach instalacji, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem EWID
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
asysta techniczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opieka techniczna w zakresie eksploatacji systemu Intradok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks nr 1 do umowy z dnia 2 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 280/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zbieranie z terenu miasta zwłok bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie wysokości udziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie udziałów w nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wymiana starych parkomatów ulicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
usługi transportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie pustostanów należących do Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu - Solna 19"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2016 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2016 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2017 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2017 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: budowę oświetlenia ulicznego części drogi wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w Złotoryi (odc. drogi na wyjeździe w kierunku Jerzmanic Zdrój)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: wykonanie obiektów małej architektury przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg dwustopniowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku gospodarczym w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na remont budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 4 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro na wykonanie zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku oficyny Urzędu Miejskiego pl. Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na zadanie pn.: "Wykonanie i montaż prefabrykowanych obudów na śmietniki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 euro na "Zagospodarowanie podwórza mieszczącego się pomiędzy ulicami: Piłsudskiego-Mickiewicza-Matejki w Złotoryi poprzez ułożenie kostki bruk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Zamieszczenie punktu 6 i 7

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna