UCHWAŁA NR 0007.XXVII.221.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przenosi się wydatki w tym:
᠆ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.100,00
᠆ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 100,00– załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2. W uchwale nr  0007.XXIV.201.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr  0007.XXIV.201.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021 załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.221.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 08:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 206