UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Zaprasza się do osiedlenia w ramach repatriacji na terenie miasta Złotoryja rodzinę polskiego pochodzenia – obywateli Kazachstanu, ubiegającą się o repatriację do Polski, składającą się z 1 osoby wymienionej imiennie:
1) Adam Maslovskiy.
§ 2. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się na okres nie krótszy niż 24 miesiące, w tym:
1) zapewnieniu rodzinie, o której mowa w §1 uchwały, lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem,
2) pomocy w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,
3) pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej,
§ 3. Uchyla się Uchwałę nr 0007.XX.174.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 204