UCHWAŁA NR 0007.XXVII.227.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.VII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą nr 0007.XXXVIII.318.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 611), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.2020 poz.713 ze zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą nr 0007.XXXVIII.318.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XVII.133.206 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi, wprowadza się następujące zmiany:
I W rozdziale I w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1. pkt 3 otrzymuje brzmienie„ dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.”
2. skreśla się pkt 6 dotyczący definicji lokalu socjalnego.
II W rozdziale II § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Warunek określony w § 4 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób, które:
1) są uprawnione do lokalu zamiennego;
2) nabyły uprawnienie do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.”,
IIIW rozdziale III w § 5 w ust. 1 skreśla się pkt 2.
IVW rozdziale IV skreśla się zapis § 8.
V Wprowadza się nową treść Rozdziału V, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ Kryterium dochodu gospodarstwa domowego uzasadniające oddanie w najem lokalu mieszkalnego, lokalu do remontu we własnym zakresie lub adaptacji powierzchni niemieszkalnej na lokal mieszkalny oraz w najem socjalny lokalu.
§ 9. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał 200 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.
§ 10. Oddanie w najem lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz lokalu powstałego w drodze adaptacji może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał kwoty, o której mowa w § 9.
§ 11. Oddanie w najem socjalny lokalu może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.”.
VIW rozdziale VI Uchwały § 12 ust 3 oraz ust 6 otrzymują następujące brzmienie:
„3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy przydział lokalu następuje w związku ze złożonym do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wyrokiem eksmisyjnym przyznającym prawo do najmu socjalnego lokalu. Zasady przydziału lokali na podstawie wyroku sądowego określone są w rozdziale X niniejszej uchwały.”.
„6. Złożenie przez Wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane, zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu lub złożenie wniosku na więcej niż jeden rodzaj lokalu mieszkalnego bądź nieokreślający rodzaju, skutkuje wezwaniem do skorygowania wniosku, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, do odstąpienia od realizacji wniosku.”.
VII
1. Wprowadza się nowy tytuł rozdziału VII, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ „Zasady przydziału lokali mieszkalnych oraz lokali z najmem socjalnym z wyłączeniem lokali do remontu we własnym zakresie, lokali powstałych w drodze adaptacji, lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2, lokali zamiennych, pomieszczeń tymczasowych.
2. W rozdziale VII § 14 ust. 1, 2 otrzymują następujące brzmienie:
VIII
1. Wprowadza się nowy tytuł Rozdziału X, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. W rozdziale X w § 19 skreśla się ust. 1 oraz zmienia się treść ust. 2, 3, 5 i 6, które otrzymują następujące brzmienie:
IX W Rozdziale XI zmienia się treść § 20 ust 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
X
1. Wprowadza się nowy tytuł Rozdziału XVIII, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. W rozdziale XVIII wprowadza się § 39a, który otrzymuje następujące brzmienie: ”§ 39a.1. Lokale wskazywane dla osób niepełnosprawnych powinny zapewniać im możliwość należytego dostępu do lokalu, w szczególności spełniać warunki techniczne dla osób niepełnosprawnych.
„Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy oraz warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.”.
„1. Pomieszczenia tymczasowe przeznacza się dla osób, wobec których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub zamiennego, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia, w którym mogą zamieszkać;
2) wierzyciel albo osoba trzecia nie wskazała pomieszczenia tymczasowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 25d ustawy.”.
„2. Celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób z orzeczonymi wyrokami sądowymi przyznającymi prawo do najmu socjalnego lokalu Wynajmujący przydziela lokale z uwzględnieniem aktualnej sytuacji lokalowej w mieście Złotoryja oraz z uwzględnieniem osób oczekujących na przydział lokali, o których mowa w rozdziale VII.
3. Wykaz osób posiadających uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na podstawie wyroku sądowego sporządzany jest z uwzględnieniem daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, która to data decyduje o kolejności w wykazie. Wykazy aktualizuje się na bieżąco w ciągu całego roku i nie są podawane do publicznej wiadomości.
5. Gdy istnieje konieczność wykonania wobec Najemcy wyroku eksmisyjnego ze wskazaniem zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu Wynajmujący za porozumieniem stron, może zaproponować zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na lokal obecnie zajmowany.
6. Najemcy z zawartą umową najmu socjalnego lokalu wspólnie zajmowanego, w którym pozostała część lokalu została zwolniona, Wynajmujący może wskazać inny lokal.”.
„Zasady przydziału lokali na podstawie wyroków o eksmisję”.
„1. Wskazanie lokalu dla osób umieszczonych na listach oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego oraz lokalu z najmem socjalnym następuje wg kolejności, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu dostosowanego do struktury rodziny Wnioskodawcy.
2. Wynajmujący dopuszcza możliwość przydziału, o którym mowa w niniejszym rozdziale dla osób na dalszych pozycjach na liście z pominięciem osób umieszczonych na wcześniejszych pozycjach, mając na uwadze dostosowanie lokalu do struktury rodziny Wnioskodawcy.”.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.227.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.VII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą nr 0007.XXXVIII.318.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 199