UCHWAŁA NR 0007.XXVII.229.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2021

Na podstawie art.31 zzca ust.1, ust.2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. ( tj. Dz.U.2019 r., poz.1461) o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja z opłaty I, II i III raty, o której mowa w art. 111 ust.1, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży.
§ 2. Przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r. ,na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w mocą od 01 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.229.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 203