UCHWAŁA NR 0007.XXVII.230.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.  zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1.   Przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego zarządza Burmistrz Miasta Złotoryja.
2. Zarządzenie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego ogłasza się publicznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Burmistrz Miasta Złotoryja ustala harmonogram Budżetu Obywatelskiego, wysokość środków przeznaczonych na Złotoryjski Budżet Obywatelski oraz dokonuje ustalenia wartości pojedynczego projektu.
4. Burmistrz Miasta Złotoryja określa wzory formularzy niezbędnych do zgłoszenia projektu i głosowania w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego.
5. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia środków na utrzymanie zwycięskich projektów w kolejnych latach.
6. Na etapie realizacji projekt może zostać zmodyfikowany, po wcześniejszej konsultacji z jego autorem.
§ 2. 1.   Projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta Złotoryja składają za pośrednictwem platformy internetowej zlotoryja.budzet-obywatelski.org lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi pl. Orląt Lwowskich 1.
2. Uprawniony do składania projektów zadań w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego jest każdy mieszkaniec miasta Złotoryja.
3. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
4. Składanie projektów do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się
w terminie wynikającym z harmonogramu.
5. Projekty muszą uzyskać poparcie, co najmniej 14 mieszkańców miasta Złotoryja wyrażone na liście poparcia.
6. Zbieranie podpisów na liście poparcia można dokonywać poprzez platformę internetową Budżetu Obywatelskiego zlotoryja.budzet-obywatelski.org oraz w wersji papierowej.
7. Lista poparcia musi być dołączona do formularza zgłoszeniowego.
§ 3. 1.   Projekt zadania zawiera:
1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy i adres e-mail mieszkańca, który zgłasza projekt.
2) Opis projektu, w którym w szczególności wskazuje się:
a) jakie spodziewane są korzyści w związku z realizacją projektu, co ma zostać wykonane, jakie działania powinny być podjęte,
b) lokalizację projektu,
c) grupy mieszkańców, które skorzystają najbardziej z wykonanego projektu,
d) składowe części zadania, które składają się na realizację projektu,
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu,
f) streszczenie projektu,
g) zapewnienie, o ile jest to możliwe dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3) Listę z poparciem, co najmniej 14 mieszkańców miasta Złotoryja.
2. Do projektu zadania mogą być załączone dodatkowe materiały (zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki) pomocne przy ocenianiu i prezentacji projektu.
3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w ust. 1 lub istotnych informacji potrzebnych do jego analizy
a także przekracza zaplanowaną kwotę, mieszkaniec składający formularz zostanie niezwłocznie poinformowany, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu. Czynność powiadomienia jest odnotowana na wniosku, przez osobę powiadamiającą, z podaniem dnia, godziny i nazwiska osoby przyjmującej informację. Powiadomienie mailowe wymaga potwierdzenia odczytu wiadomości.
4. Od momentu zawiadomienia o brakach projektu lub konieczności dokonania usunięcia błędów formalnych składający projekt ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty.
5. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, mieszkaniec, który zgłasza projekt, nie uzupełni projektu, pozostawia się go bez rozpatrzenia.
§ 4. 1.   Ocena projektu polega na weryfikacji przez Burmistrza Miasta Złotoryja czy:
a) projekt spełnia wymogi przewidziane w §5 ust. 1
b) projekt jest zgodny z prawem powszechnie obowiązującym
c) projekt jest technicznie wykonalny
2. W ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
a) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy,
b) które mają charakter projektów autorskich, chyba, że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na gminę i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym, w tym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.
3. Weryfikacja projektu zadania pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest w ciągu miesiąca przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
4. Projekt zadania, który w całości uzyskał pozytywną ocenę, otrzymuje znacznik „przyjęty”  i poddawany jest pod głosowanie.
5. Projekt zadania, który otrzymał negatywną ocenę, otrzymuje znacznik „odrzucony”. Sporządzone uzasadnienie negatywnej oceny zamieszcza się na stronie Urzędu Miejskiego w Złotoryi i na tablicy ogłoszeń.
§ 5. 1.   Od negatywnej oceny projektu zadania mieszkaniec, który go złożył ma prawo wnieść odwołanie.
2. Odwołanie należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji zgłoszonych projektów.
3. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia. Powinno ono zawierać wskazanie imienia, nazwiska i adresu mieszkańca, który go złożył, oznaczenie projektu zadania, którego ono dotyczy, oraz własnoręczny podpis.
4. Odwołanie rozpatruje Burmistrz Miasta Złotoryja w ciągu 7 dni od daty, w której upłynął termin składania odwołań.
5. Rozpatrzenie odwołania powoduje ponowną weryfikację projektu zadania.
6. W wyniku odwołania Burmistrz Miasta Złotoryja wydaje powtórną ocenę, którą wraz
z uzasadnieniem zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 6. 1.   Wszystkie projekty, które otrzymały w całości pozytywną ocenę, poddawane są pod głosowanie.
2. Głosowanie mieszkańców miasta Złotoryja odbywa się w terminie podanym
w harmonogramie.
3. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego przysługuje każdemu mieszkańcowi Miasta Złotoryja niezależnie od wieku (osoba uprawniona do głosowania).
4. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy zadań podlegających głosowaniu.
6. Osoba uprawniona do głosowania może głosować tylko jeden raz.
7. Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez platformę internetową zlotoryja.budzet-obywatelski.org.
8. Głos jest ważny, jeżeli głosujący wybrał jeden projekt zadania, wpisując numer wybranego projektu a także swoje dane osobowe oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.
§ 7. 1.   Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy  z projektów.
2. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji.
3. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów,
o kolejności na liście zadecyduje losowanie przeprowadzone w trybie ustalonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
4. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
§ 8. Ogłoszenie wyników głosowania następuje przez zamieszczenie ich na platformie internetowej zlotoryja.budzet-obywatelski.org oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
§ 9. 1.   Administratorem danych osobowych gromadzonych podczas realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok jest Urząd Miejski w Złotoryi reprezentowany przez Burmistrza Miasta Złotoryja, Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, 
tel. 76 87 79 100, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Należy kontaktować się z IOD:  •pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych – Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,  •poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu związanego z wyborem i realizacją projektów w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego rok 2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru i realizacji projektu Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego rok 2021.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.230.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 10:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 207