Protokół
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Złotoryi odbytego w dniu 26 stycznia 2021 r.

Obecnych 13 radnych.

Zaproszeni/obecni goście: radca prawny UM Pani Barbara Szynkowska, pełnomocnik gminy d/s profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych Pani Bożena Popławska oraz Burmistrz Miasta Pan Robert Pawłowski.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowaną przez Przewodniczącego Komisji zmianę kolejności porządku obrad (zamiana kolejności pkt. 4. omawiany był w pierwszej kolejności).

Proponowany porządek obrad komisji po zmianie przedstawia się następująco:

 1. Omówienie projektu uchwały:
  • w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 2. Zadania inwestycyjne gminy z zakresu przedmiotu działania Komisji tj.m.in.:
  • stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego ( doświetlenie przejść dla pieszych i ciągów pieszych);
  • obiektu MOPS-u (remont dachu).

3. Gminne zasoby mieszkaniowe:

 • lokale komunalne ( użytkowane przez najemców w i nieużytkowane) ich ilość i stan techniczny, potrzeby remontowe,
 • lokale socjalne - ich ilość i stan techniczny, potrzeby remontowe,
 • skala zadłużenia najemców w wobec gminy.

4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na ustanowieniu "stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego".

5. Sprawy różne.

Ad 1. Założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 obszernie omówiła p. pełnomocnik. Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Ad2. Zadania inwestycyjne gminy z zakresu przedmiotu działania Komisji na rok bieżący omówił Burmistrz Miasta m.in. doświetlenia przejść i ciągów dla pieszych, remont budynku MOPS-u oraz nowe inwestycje doświetleniowe w rejonie ul. Przemysłowej, ronda oraz planowane na ulicy Legnickiej. Na ulicy Wojska Polskiego będzie uzupełnienia oświetlenie, natomiast przejścia dla pieszych na ulicy Hożej niestety nie doczekają się w tym roku wykonania - odpowiedział na pytanie przew. Komisji Burmistrz.

 O stan zamierzeń gminy wobec pomysłu budowy/adaptacji miejskiej ogrzewalni pytała radna Barbara Zwierzyńska - uzasadnienie braku tego typu zamierzenia inwestycyjnego w tegorocznym budżecie uzasadniał Burmistrz, jako inwestycji nie mającej uzasadnienia ekonomicznego i społecznego, gdyż bezdomni w okresie zimowym są odpowiednio zabezpieczeni przez gminę. Przewodniczący zapewnił zebranych, że sprawa zasadności potrzeby budowy ogrzewalni w Złotoryi stanie się jeszcze przedmiotem obrad Komisji.

Ad3. Charakterystykę gminnych zasobów mieszkaniowych omówił Burmistrz. Radna Zwierzyńska poprosiła w imieniu Komisji o dostarczenie radnym przygotowanej i odczytanej przez Burmistrza informacji.

Ad4. Charakterystykę zgłoszonej przez mieszkańca petycji w/s stref wolnych od dymu tytoniowego i jej uwarunkowanie do zapisów ustawy ' O ochronie zdrowia przed następstwami...." przedstawiła pani radca prawny UM. Przewodniczący Komisji przedstawił p. mecenas wątpliwości Komisji, co do możliwości rozwiązań zasygnalizowanych w petycji. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej dalsze rozpatrywanie petycji zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wypracowania stanowiska. Komisja jednogłośnie poparła ten projekt.

Ad5. Sprawy różne:

O zajęcie stanowiska przez Burmistrza jako organu prowadzącego w/s doniesień medialnych o niemożliwości zapisania się w pierwszych dniach zapisów na szczepienia COViD w Przychodni Rejonowej w Złotoryi zapytał przew. Komisji P. Okręglicki. - Było to działanie zamierzone, aby umożliwić złotoryjskim seniorom z grupy 80+ możliwość zaszczepienia w pierwszej kolejności - wyjaśnił R. Pawłowski.

 Wyjaśnienia te wywołały ożywioną dyskusje członków Komisji. Obrady dokończył w-ce przewodniczący Komisji Dariusz Spychała (przew. Okręglicki stracił łączność internetową z Komisją)

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
Paweł Okręglicki

Protokołował: Paweł Okręglicki

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 26 stycznia 202 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.03.2021 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Okręglicki
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.03.2021 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 6