Zaproszenie do składania ofert
 
Dotyczy zamówienia pn. "Remont kładki nad Kaczawą przy Zalewie w Złotoryi"
 
W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na remont kładki nad Kaczawą przy Zalewie w Złotoryi.
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającej:
  GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA 
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja
  obsługiwana przez:
  Urząd Miejski w Złotoryi 
  pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja
   
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont kładki nad Kaczawą przy Zalewie w Złotoryi. 
  Szczegółowy zakres robót zawarto w załączonym przedmiarze robót. 
  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia. 
   
 4. Termin wykonania zamówienia:
  Zadanie powinno zostać wykonane w terminie nie później niż do 30.04.2021 r.
   
 5. Okres gwarancyjny:
  Zamawiająca wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
   
 6. Kryterium wyboru Wykonawcy:
  • a) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje mogą być prowadzone,
  • b) w ofercie należy podać cenę brutto, która będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty związane z dostawą mediów na teren budowy, itp.
    
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
  Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 08.03.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: kaminska_malwina@zlotoryja.pl 
   
 8. Osoby uprawnione do kontaktu:
  Naczelnik Wydziału Mienia - tel. 76 87 79 130 (pok. 8a)
  Podinspektor ds. infrastruktury Miejskiej - tel. 76 87 79 131 (pok. 8)
   
 9. Załączniki do zaproszenia:
  • Przedmiar robót
BURMISTRZ MIASTA 
(-)
Robert Pawłowski 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Remont kładki nad Kaczawą przy Zalewie w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.03.2021 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.03.2021 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 183