BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. rachuby
w Wydziale Budżetu i Finansów

Wymiar czasu pracy:

1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe II stopnia,
 2. minimum 2 lat doświadczenia w rachubie płac,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  • praca w jednostce samorządu terytorialnego,
  • umiejętność Obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Umiejętności :

 1. obsługa komputera (pakiet Office);
 2. umiejętność stosowania przepisów;
 3. umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
 4. dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 5. umiejętność obsługi interesantów;
 6. komunikatywność, kreatywność, punktualność;
 7. sprawna organizacja pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku między innymi:

 1. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac i zasiłków, rozliczanie ZUS i podatku, rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PFRON.
 2. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 3. Ewidencja i analiza opłat z tytułu windykacji od zaległości.
 4. Prowadzenie ewidencji należności nieprzypisanych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 5. Prowadzenie według klasyfikacji budżetowej rejestru dochodów.
 6. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiemNabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby”, w terminie do 31 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacje dodatkowe:

 1. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).
 3. Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl
 4. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 lipca 2021 r.
 5. Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.05.2021 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.06.2021 08:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 153