Zaproszenie do składania ofert
dot.
opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja”

Zamawiająca – Gmina Miejska Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 130 000 złotych, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych dot. przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w Złotoryi na skrzyżowanie typu rondo lub skrzyżowanie skanalizowane.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653
Tel. 76/8779 100, Fax 76 8783 120

2. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację w/w inwestycji, tj. przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza (część dz. nr 137 obr. 3), Krzywoustego (część dz. nr 220 obr. 6), Staszica (część dz. nr 167/2 obr. 6) i Konopnickiej (część dz. nr 148/1 obr. 3) z wykorzystaniem działek sąsiadujących dla poszerzenia skrzyżowania, tj. dz. nr 141/9, 1052, 142 obr. 3, dz. nr 217/3, 219/23 obr 6.

Początek i koniec opracowania Zamawiająca pozostawia ocenie Projektanta, wg Jego wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem dostosowania przebudowy istniejącego skrzyżowania do skrzyżowania typu rondo lub skrzyżowania skanalizowanego.

1. Roboty budowlane, które obejmie opracowywana dokumentacja projektowa powinny polegać m.in. na:

 1. przebudowie skrzyżowania w/w ulic na skrzyżowanie typu rondo (załącznik nr 1 do Zaproszenia – mapa poglądowa) lub skrzyżowanie skanalizowane;
 2. likwidacji sygnalizacji oświetlenia drogowego;
 3. budowie/ przebudowie chodników wraz z połączeniem z istniejącymi ciągami pieszymi;
 4. budowie/ przebudowie zjazdów publicznych oraz indywidualnych;
 5. budowie/ przebudowie oświetlenia drogowego oraz doświetleń przejść dla pieszych oprawami LED i przyłączeniem do sieci; oświetlenie drogowe ulicy Konopnickiej należy do Gminy Miejskiej Złotoryja, natomiast ulicy Sienkiewicza, Krzywoustego i Staszica należy do Tauron Dystrybucja S.A.;
 6. przebudowie kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania;
 7. przebudowie sieci i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
 8. likwidacji ewentualnych kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną;
 9. przebudowie ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (dz. nr 217/3 obr. 6);
 10. zagospodarowaniu terenów przyległych, w tym montaż elementów małej architektury m.in. koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery;
 11. montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wycince lub przesadzeniu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
 13. regulacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 14. przesunięciu obelisku ustawionego z okazji XX-lecia powrotu Ziemi Złotoryjskiej do Macierzy;

Gmina, poprzez planowaną inwestycję, zamierza w pełni wykorzystać potencjał terenu m.in. wypracować najlepszą koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów publicznych pod względem przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym.

2. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:

 1. uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów w tym m.in. wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.;
 2. uzyskaniu opinii geotechnicznej/ dokumentacji geologicznej inżynierskiej (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba);
 3. opracowaniu min. 2 propozycji/ koncepcji przebudowy skrzyżowania do uzgodnienia – zaakceptowana koncepcja oraz określony zakres robót budowlanych będą stanowić podstawę do realizacji dalszych prac projektowych.
 4. wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić odpowiednio będą m.in.:
 1. projekt budowlany w branży drogowej/ architektoniczno – budowlanej – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DFX (dane te powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92);
 2. projekt budowlany w branży sanitarnej – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DFX (dane te powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92).
 3. projekt budowlany w branży elektrycznej – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DFX (dane te powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92).
 4. projekt likwidacji ewentualnych kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DFX (dane te powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92);
 5. kosztorys inwestorski – 3 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 6. przedmiar robót – 3 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 8. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 9. projekt organizacji ruchu na czas robót – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 10. projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 11. operat wodno – prawny wraz z uzyskaniem decyzji/ pozwolenia wodno – prawnego (jeśli dotyczy);
 12. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub informacja, że realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wydania w/w decyzji (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba);
 13. decyzja zezwalająca na wycinkę drzew (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba);
 1. przedłożeniu oświadczenia, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich;
 2. uzyskaniu zatwierdzeń dla projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu;
 3. uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych/ decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD);
 1. Zamawiająca informuje, że przy realizacji niniejszej inwestycji współpracuje z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu – Zarządcą dróg wojewódzkich oraz Starostwem Powiatowym w Złotoryi, więc Projektant, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, zobowiązany będzie, na każdym etapie realizacji, uzyskać uzgodnienie Gminy, DSDiK i Powiatu (dla proponowanych koncepcji, projektów, kosztorysów, itp.).
 2. Zamawiająca informuje, że od dnia 01.01.2022 r., zgodnie z Uchwałą nr 0007.XXV. 213.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, odcinek drogi wojewódzkiej bez numer (dawana DW328) na odcinku w granicach miasta Złotoryja: od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Legnicka, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, pl. Reymonta, ul. Wojska Polskiego), o długości 3 090 m, zaliczany będzie do kategorii dróg gminnych.
 3. W ramach niniejszego zamówienia Projektant będzie pełnił nadzór autorski, tj. m.in. zobowiązuje się do wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dot. dokumentacji projektowej powstałych w toku realizacji tych robót.
 4. Zamawiająca w załączeniu przedkłada mapę do celów projektowych – załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy wraz z aktami wykonawczymi do tych przepisów oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawą o drogach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot umowy strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności strony nie mogą, z powołaniem się na tą okoliczność, ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

 1. Wszystkie informacje i obowiązki Projektanta dot. przedmiotu zamówienia wymienione są w załączniku nr 3 do Zaproszenia – wzorze umowy;
 2. Zamawiająca planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania drogowego do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w „Programu infrastruktury drogowej”.

Wobec powyższego Projektant winien zapoznać się z wytycznymi w/w programu m.in. Wzorem wniosku (Załącznik nr 4) oraz Programem infrastruktury drogowej 2022 – wytyczne (Załącznik nr 5).

CPV:

71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

 1. Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.

3. Termin realizacji zamówienia:

 1. Dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami należy opracować w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
 2. Najpóźniej do dnia 16.08.2021 r. należy przedłożyć dokumenty niezbędne (szkic poglądowy lub plan sytuacyjny skrzyżowania oraz kosztorys lub kalkulację szacunkową) do złożenia wniosku do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (wg Załącznika nr 4 i 5 do Zaproszenia);

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, umożliwiający jej rozpatrzenie.
 2. Ofertę można złożyć pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej dorota.michalska@zlotoryja.pl, zgodnie ze wzorem załącznika nr 6.
 3. Oferta powinna zostać złożona najpóźniej do dnia 11.06.2021 r. do godz. 14:30.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Projektant zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym powyżej, winien złożyć:
  1. Załącznik nr 6 – Ofertę;
  2. Załącznik nr 7 – Wykaz opracowanych dokumentacji projektowych;
  3. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacje projektowe zostały wykonane, potwierdzające wykonanie zgodnie
   z przepisami prawa;
  4. Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, wymagane prawem budowlanym, a także zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  5. Parafowany załącznik nr 3 – Wzór umowy;
  6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Projektanta, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z zapisów KRS lub CEiIDG (jeżeli dotyczy).

5. Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:

 1. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Zamawiająca nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia z Projektantem walutach obcych.
 4. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym m.in. podatek VAT, jakie
  poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp. koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, jak również koszty nadzoru autorskiego.

Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi Projektant, niezależnie od wyniku postępowania.

 1. Zamawiająca dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanego kryterium.

6. Kryterium oceny Projektanta:

 1. Projektant winien posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach drogowej bez ograniczeń.

Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania, wymaganych prawem budowlanym, a także zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa muszą zostać dołączone do oferty.

 1. Projektant zobowiązany jest zabezpieczyć w swojej ofercie Projektantów, którzy winni posiadać wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

1) cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 1. elektrycznych i elektroenergetycznych;

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że są wpisani na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania w w/w specjalnościach, wymaganych prawem budowlanym, a także zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być dołączone do projektu.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Projektanci, którzy wykażą, że opracowali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 dokumentację projektową polegającą na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto
 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Projektanta warunków udziału w postępowaniu Projektant do oferty załączy wykaz z ujęciem opracowanej dokumentacji projektowej, wraz z podaniem jej nazwy i podmiotów, na rzecz których projekt ten został wykonany, rodzaju, wartości, daty opracowania z załączeniem dowodów określających, czy projekt ten został wykonany zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończony, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacja projektowa została wykonana – zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 – wzór wykazu opracowanych dokumentacji projektowych;

8. Warunki płatności:

 1. Zamawiająca zobowiązuje się uregulować fakturę Projektanta przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającej, na konto .........................................................
 2. Projektant oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy będzie służył do działalności gospodarczej.
 3. Zamawiająca będzie regulowała swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Projektant (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.

9. Osoby uprawnione do kontaktu:

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:
  • Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 – 120;
  • Dorota Michalska – Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 – 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;
 2. Zamawiająca dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną wyłącznie w godzinach pracy Urzędu.

10. Informacja RODO:

 1. Administratorem Danych jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
 2. W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (tel. 76 8779178 lub iod@zlotoryja.pl).
 3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją umowy oraz w celu realizacji obowiązku informacyjnego Urzędu. Dane mogą być przekazywane innym organom publicznym w ramach obowiązujących przepisów prawa lub przez inne podmioty, które na zlecenie Urzędu lub Gminy przetwarzają dane, dla których administratorem jest Urząd lub Gmina.
 4. Dane przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz czas przewidziany dla archiwizowania danej kategorii spraw, aż do czasu zniszczenia dokumentacji.
 5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sporządzenia ich kopii.
 6. W przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

11. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiająca odrzuci z postępowania oferty niezgodne z niniejszym zaproszeniem, w szczególności niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy uniemożliwiające dokonanie ich oceny.
 2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której cena znacząco odbiega od pozostałych cen ofertowych i uprawdopodabnia zaistnienie wystąpienia ceny rażąco niskiej, w szczególności, gdy cena takiej oferty wyniesie mniej niż 40 % średniej ceny pozostałych cen.
 3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności w przypadku braku możliwości sfinansowania zamówienia.

11. Załączniki do Zaproszenia:

 1. Załącznik nr 1 – Mapa poglądowa skrzyżowania typu rondo;
 2. Załącznik nr 2 – Mapa do celów projektowych;
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
 4. Załącznik nr 4 – Wzór wniosku;
 5. Załącznik nr 5 – Program infrastruktury drogowej 2022 – wytyczne;
 6. Załącznik nr 6 – Wzór oferty;
 7. Załącznik nr 7 – Wzór wykazu opracowanych dokumentacji projektowych;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowsk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:31.05.2021 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.06.2021 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 107