Zarządzenie nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 01.06.2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 
Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.06.2021 16:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.06.2021 16:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 55