OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm.) Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 01.06.2021 r.):

  1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych – oświadczenie;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie – oświadczenie;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności – oświadczenie;
  4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego – oświadczenie;
  5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź są jej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami - oświadczenie

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub na adres e-mail: wss@zlotoryja.pl w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.

UWAGI KOŃCOWE:

  1. Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
  2. W przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź braku przynajmniej jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
  3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.06.2021 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.06.2021 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 43