ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej k.p.a. oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – zwanej dalej  ustawą ooś

zawiadamiam strony postępowania

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Mateusza Cuske, Eco-Progress Mateusz Cuske, ul. Jana Długosza 31/4, 51-162 Wrocław, Pełnomocnika Inwestora Sungeel Hitech Poland Sp. z o. o., ul. Krucza 68/9, 53-411 Wrocław,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  we Wrocławiu, pismem z dnia 15.06.2021 r. o sygnaturze WOOŚ.4221.38.2021.AWL.8, zawiadomił tut. organ o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym w piśmie z dnia 30.04.2021 r., znak: WOOŚ.4221.38.2021.AWL.6, ze względu na ponowne wezwanie inwestora do złożenia wyjaśnień do dokumentacji w zakresie wskazanym w piśmie z dnia 15.06.2021 r., znak: WOOŚ.4221.38.2021.AWL.7, oraz konieczność późniejszego przeanalizowania uzupełnionego materiału, a także ze względu na oczekiwanie na złożenie dodatkowego uzupełnienia, zgodnie z pismem pełnomocnika z dnia 10.06.2021 r. i wyznaczył nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30.07.2021 r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 oraz § 3 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska  za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Sprawę prowadzi: Ewelina Gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska 76 8779 131

Zawiadomienie-obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Mateusz Cuske Eco-Progress Mateusz Cuske, ul. Jana Długosza 31/4, 51-162 Wrocław
  2. Strony postępowania wg załączonego wykazu
  3. aa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.06.2021 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:17.06.2021 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 44