ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020,, poz. 713 ze  zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm. ), Uchwałą nr 0007.XXII.194.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Zarządzeniem nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 01.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 1. Anna Ardelli
 2. Urszula Młynarczyk
 3. Wioleta Łaskawiec- Wilk
 4. Angelika Naporowska

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

 1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

 1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  1. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, „Z tenisem żyj zdrowo na sportowo obóz” od dnia 17.07.2021 do dnia  30.09.2021 - kwota wsparcia  9.000 zł
  2. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja, „Akrobatyczny obóz sportowy w Rogowie” od dnia 14.08.2021 do dnia 24.08.2021  – kwota wsparcia 11.000 zł.
  3. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja „Wyjazdowy obóz taneczno-akrobatyczny” od dnia 01.07.2021 do dnia 31.08.2021 r. - kwota wsparcia   16.000 zł.
  4. Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja, „ Żeglarska Akcja Letnia” od podpisania umowy 2021 r. do 30.09.2021 r. - kwota wsparcia 14.000zł. 
    
 2. Zadanie nr 2 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
  1. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, „Aktywność fizyczna z tenisem po pandemii” od dnia 05.07.2021 do dnia  30.09.2021r. -- kwota wsparcia 12.000 zł
  2. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik”, Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja Obóz sportowy Ustka 2021”, od dnia 26.06.2021 do dnia  04.07.2021 r. - kwota wsparcia 7.000 zł.  
  3. Stowarzyszenie „Pępek Świata”, ul. Wojska Polskiego 18, 59-500 Złotoryja, „Kreatywne Półkolonie” od dnia 28.06.2021 do dnia  27.08.2021r. - kwota wsparcia 41.000 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.06.2021 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.06.2021 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 92