Zarządzenie nr 0050.150.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1372) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY, REKREACJA – RODZINNE WEEKENDY Z TENISEM

  1. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższego zadania
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.09.2021 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.09.2021 13:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 46