BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi

NAZWA I ADRES ŻŁOBKA:

Żłobek Miejski w Złotoryi, ul. Letnia 7, 59-500 Złotoryja

FORMA ZATRUDNIENIA:

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu;

Przewidywany termin zatrudniania – 01.01.2022 r.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie oraz;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne i niekarana w zakresie zakazu pełnienia funkcji kierownicze związanych z dysponowaniem środkami w publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1440,1495,2020,2473, z 2020 r. poz. 284),
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek została nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo: co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość ustaw o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o samorządzie gminnym, Kodeks Pracy, o finansach publicznych, w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowania jednostki budżetowej,
 2. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
 4. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność,
 6. prawo jazdy kat. B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. kierowanie żłobkiem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o finansach publicznych,
 2. organizowanie pracy żłobka i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa,
 3. dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,
 5. inicjowanie i podejmowanie działań mających celu pozyskiwanie środków poza budżetowych związanych z realizacją zadań żłobka,
 6. opracowywanie regulaminów wewnętrznych żłobka, rocznych programów działania i planów pracy żłobka,
 7. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, dokonywanie czynności wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy,
 8. prowadzenie rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji,
 9. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłową realizacją zadań żłobka,
 10. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w żłobku,
 11. współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji zadań żłobka,
 12. zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego oraz bezpiecznych warunków przebywania dzieci i pracowników żłobka,
 13. współpraca z rodzicami,
 14. wykonywane innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

OFERTY KANDYDATÓW MUSZĄ ZAWIERAĆ:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej/CV/ własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – załącznik do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kserokopie dokumentów lub świadectw potwierdzających wymagany staż pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w wymaganiach niezbędnych od pkt. 1 do pkt. 9,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych – załącznik do ogłoszenia,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2019 r. 1282),
 9. mile widziane referencje od pracodawców.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Złotoryi przy pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (pok. 1) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy składać do dnia 22 października 2021 r. do godziny 14.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etatu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.10.2021 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.10.2021 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 290