Uchwała Nr XII / 78  / 2003

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 17 października 2003r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na działce nr 87 obr.7 miasta Złotoryja oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały kolorem żółtym, nadaje się nazwę ulica Kazimierza Wielkiego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/78/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:24.10.2003 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:24.10.2003 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 81