OGŁOSZENIE Z DNIA 11 października 2021 R.

o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Na podstawie:

Uchwały nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Burmistrz Miasta Złotoryja
przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi

projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29 października 2021 r.

 

2. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, a nie datę stempla pocztowego. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.

3. Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statuty organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

  • nazwę podmiotu zgłaszającego
  • osobę do kontaktu
  • telefon
  • e-mail lub adres pocztowy
  • propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

5. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Złotoryja

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie z dnia 11 października 2021 r. o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2021 16:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.10.2021 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 97