ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 15.10.2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w roku 2021.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021,, poz. 1372) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), Uchwałą nr 0007.XII.194.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Zarządzeniem nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Andrzej Ostrowski – przewodniczący
  • Anna Ardelli
  • Angelika Naporowska

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. Zadanie nr 1 - Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – Rodzinne weekendy z tenisem

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 1 - Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – Rodzinne weekendy z tenisem

  1. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, „Z tenisem żyj zdrowo na sportowo w czasie pandemii” od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021r.kwota wsparcia 20.000,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.174.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.10.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:15.10.2021 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.10.2021 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 26