INFORMACJA

O WYNIKACH KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2022.

W dniach od 11 października do 29 października 2021 r. na podstawie Uchwały nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja (www.zlotoryja.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Dodatkowo w dniach 20.10.2021 r., 26.10.2021 r. zorganizowano dla organizacji pozarządowych konsultacje stacjonarne w Urzędzie Miejskim i rozesłano treść projektu uchwały pocztą e-mail do 18 stowarzyszeń. Zainteresowane podmioty oraz organizacje miały możliwość przekazania swoich uwag i wniosków do przedmiotowego projektu w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Złotoryi nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.11.2021 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.11.2021 09:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 32