PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

informuję, że

Burmistrz Miasta Złotoryja w dniu 05.11.2021 r. wydał decyzję znak: WM.6220.1.1.2021.EG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi.

● Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 maja 2021 r. znak: WR.RZŚ.4360.22.2021.NR Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17.09.2021 r. znak: WOOŚ.4221.38.2021.AWL.10 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 11.03.2021 r. znak: 9/21 są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja – Wydział Mienia pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30, w piątki od 7:30 do 14:30, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30.

● Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się
z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie lub w formie elektronicznej na adres a-mail: um@zlotoryja.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. organu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23.11.2021 r.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja w dniu 05.11.2021 r. wydał decyzję znak: WM.6220.1.1.2021.EG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.11.2021 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.11.2021 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 64