ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2021
Burmistrza Miasta Złotoryi
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2022

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 10 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja oraz uchwały nr 0007.XXX.262.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. zmieniającej ww. uchwałę, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2022.
 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Miejskiej Złotoryja.
 3. Forma konsultacji:
  • a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie wypełnionego formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.zlotoryja.bip.info.pl na adres wm@zlotoryja.pl,
  • b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

§ 2

 1. Określa się:
  • a) termin rozpoczęcia konsultacji od 29 listopada 2021 r.,
  • b) termin zakończenia konsultacji do 14 grudnia 2021 r.
 2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

§ 3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zlotoryja.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi.

§ 4

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.zlotoryja.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 5

 

Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2021 Burmistrza Miasta Złotoryi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.11.2021 16:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.11.2021 16:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 25