Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w trybie zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zleceniodawcy

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 76-8779-100

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE MIASTA ZŁOTORYJA” w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Główny kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:

50870000-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

III. Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 163.501,28 zł

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zleceniodawca zamierza udzielić zamówienia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie polegające na utrzymaniu urządzeń małej architektury jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina jako Zleceniodawca działając na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

  • a) Zleceniodawca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
  • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zleceniodawcę sprawującego kontrolę;
  • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta Złotoryja"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.12.2021 18:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.12.2021 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 64