Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w trybie zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zleceniodawcy

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 76-8779-100

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmującym:
01.01.2022r. – 30.04.2022r.
01.11.2022r. – 31.12.2022r.

Główny kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:

90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Dodatkowy kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:

90.61.10.00-31 usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0 usługi zamiatania ulic

III. Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 133.457,45 zł

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zleceniodawca zamierza udzielić zamówienia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie polegające na utrzymaniu dróg gminnych jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina jako Zleceniodawca działając na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

  • a) Zleceniodawca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
  • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zleceniodawcę sprawującego kontrolę;
  • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

01.01.2022r. – 31.12.2022r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 213 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:06.12.2021 07:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Zielewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.01.2022 15:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 20