Uchwała Nr XII/ 80 / 2003

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 17 października 2003r.

w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz.U. Nr 24 poz.124, z 1990r. Nr 34,poz.198) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Placówki handlu detalicznego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja mogą być otwarte w dni robocze i świąteczne całodobowo, z zastrzeżeniem pkt.4.
  2. Zakłady usługowe dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja mogą być otwarte w dni robocze i świąteczne całodobowo, z zastrzeżeniem pkt.4.
  3. Zakłady gastronomiczne na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja mogą być otwarte w dni robocze i świąteczne całodobowo, z zastrzeżeniem pkt.4.
  4. Części placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i zakładów gastronomicznych służące prowadzeniu działalności na terenach otwartych  przyległych do tych placówek mogą być otwarte w dni robocze i świąteczne od godziny 6.00 do godziny 22.00.

§ 2.

Przedsiębiorca prowadzący placówkę handlu detalicznego, zakładu gastronomicznego

i zakładu usługowego zobowiązany jest do zapewnienia właściwej i powszechnie dostępnej  informacji o obowiązującym czasie pracy.

§ 3.

Przepisów uchwały nie stosuje się do aptek oraz innych placówek, których dni i godziny otwierania i zamykania regulują odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XII/126/93 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie  ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, gastronomicznych

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowyc
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:24.10.2003 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:24.10.2003 11:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 86