BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości
w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta

Wymiar czasu pracy:

1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe minimum 6 miesięcy stażu pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a zwłaszcza: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi,

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. praca w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. wykształcenie wyższe budowlane, geodezyjne, planowanie przestrzenne,
 3. obsługa programów kosztorysowych, geodezyjno – kartograficznych, CAD,
 4. umiejętność posługiwania się mapami zasadniczymi i ewidencyjnymi.

Umiejętności :

 1. obsługa komputera (pakiet Office);
 2. umiejętność stosowania przepisów;
 3. umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
 4. dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 5. umiejętność obsługi interesantów;
 6. komunikatywność, kreatywność, punktualność;
 7. sprawna organizacja pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku między innymi:

 1. Regulacja stanów prawnych i zamiana nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i gospodarowaniem mieniem gminnym.
 3. Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji miejskich.
 4. Składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiemNabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości”, w terminie do 27 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacje dodatkowe:

 1. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).
 3. Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl
 4. Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.01.2022 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.01.2022 09:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 500