Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy pl. J. Matejki 3 w Złotoryi

 1. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 137,86 m2,  położona w Złotoryi przy pl. J. Matejki 3.

Budynek murowany w konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjny z dodatkowym strychem, w części podpiwniczony. Dach dwuspadowy. Wejście główne do budynku jest od ulicy, a od tyłu jest wyjście na ogród.

Na parterze budynku znajduje się lokal usługowy (osobne wejście, witryna) o powierzchni 66 m² w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia: sala obsługi, warsztat, biuro, magazyn, pomieszczenie socjalne, wc, pomieszczenie gospodarcze, korytarz.

Na 1 piętrze znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 71,86 m². Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokój z aneksem kuchennym, pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, wc, korytarz. Pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu w tym instalacji elektrycznej.

Budynek może funkcjonować jako jedna wspólna przestrzeń lub można  wydzielić dwa niezależne lokale. Budynek po kapitalnym remoncie elewacji  z izolacją przeciwwilgociową pionową, dachu wraz z orynnowaniem. Wymieniona jest również cała stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna.

 1. Działka nr 82/6 o powierzchni 0,0212 ha położona w obręb 3 miasta Złotoryja.
 2. Księga wieczysta: LE1Z/00013469/6.
 3. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (0,0212 ha)
 4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja - podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 263, poz. 4654 z dnia 31.12.2004 r.); zmieniony Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 185, poz. 2390 z dnia 2 sierpnia 2007 r.):

MW/U – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. Działka nr 82/6 położona w obr. 3 miasta Złotoryja znajduje się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Budynek przy pl. Matejki 3 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 2. Forma zbycia: Sprzedaż na własność
 3. Cena nieruchomości: 271 848 zł brutto

Sprzedaż gruntu zabudowanego zwolniona od podatku towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 913 ze zm.)

 1. Wadium: 27 185 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2023 r. przelewem na konto nr 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 Urzędu Miejskiego w Złotoryi, prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA:

 • Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki wraz z obrębem, w którym się znajduje.
 • W przypadku zamiaru kupna nieruchomości w udziałach należy również wpisać wartość udziału wraz z imieniem i nazwiskiem Nabywców.
 • W przypadku wpłaty wadium przez jednego z małżonków (którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej) w tytule wpłaty należy wpisać imiona i nazwiska obojga małżonków.
 1. Minimalna wysokość postąpienia: 2 719 zł

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Termin i miejsce przetargu: 10 stycznia 2023 r. godz. 10:00, Urząd Miejski w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro)
 2. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 29 sierpnia 2022 r.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem czynności przetargowych:
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał),
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków, a w przypadku nieobecności jednego z nich dodatkowo oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz na nabycie przedmiotowej nieruchomości (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu),
 • w przypadku innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi aktualny wydruk
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu,
 • osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 1. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
  na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 2. Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
 3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
  z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w ogłoszeniu
  i w warunkach przetargu. O dokonanych zmianach Organizator przetargu poinformuje nie później niż 7 dni przed terminem przetargu. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na: tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Złotoryi, stronie internetowej www.zlotoryja.pl
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.
 7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990,
  ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Złotoryi/Gminę Miejską Złotoryja można uzyskać na stronie internetowej:
  http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=149&menu=460&strona=1

 

BURMISTRZ

MIASTA ZŁOTORYJA

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy pl. J. Matejki 3 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi
Informację opublikował:Ewelina Biedermann
Data publikacji:30.11.2022 07:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Biedermann
Informację aktualizował:Ewelina Biedermann
Data aktualizacji:17.01.2023 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 158