Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. S. Staszica 24 w Złotoryi

 1. Dane o nieruchomości:
 1. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Złotoryi przy ul. S. Staszica 24 -
dz. 170/1, 170/3, 170/4 obr. 6 o powierzchni łącznej 0,0679 ha stanowiąca całość gospodarczą. Położona jest w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta.

W skład ww. nieruchomości wchodzą:

 • Działka 170/1 obr. 6 o powierzchni 0,0557 ha. Działka o nieregularnym kształcie zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielolokalowym o powierzchni zabudowy 110 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 119,90 m2. Działka ma nieregularny kształt, wykazuje spadek terenu w kierunku zachodnim, teren jest zaśmiecony, zdewastowany, zarośnięty krzakami i drzewami stanowiącymi samosieje.Budynek wcześniej składał się 3 lokali mieszkalnych. Budynek zlokalizowany jest przy zachodniej granicy działki. Budynek wolnostojący, o rozczłonkowanej bryle, trzykondygnacyjnej (suterena, parter, I piętro i poddasze nieużytkowe) z dwukondygnacyjną przybudówką (piwnica,parter i poddasze).Budynek nieużytkowany od wielu lat, w bardzo słabym stanie technicznym: sklamrowany, spękany, Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu. Z uwagi, że budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków konieczne jest zachowanie istniejącej bryły budynku. Instalacje w budynku: elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna (wszystkie instalacje niesprawne, wymagają modernizacji).
 • Działka 170/3 obr. 6 o powierzchni 0,0055 ha. Działka o nieregularnym kształcie, płaska zabudowana pozostałościami po budynku garażowym w zabudowie bliźniaczej
  o powierzchni użytkowej 24 m2. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, brak ścian, bramy, dachu, stropu, posadzka jest zniszczona. Teren jest zanieczyszczony i zaniedbany, na fundamentach znajdują się pozostałości po elementach konstrukcyjnych budynku. Działka ma dostęp do pełnego uzbrojenia.
 • Działka 170/4 obr. 6 o powierzchni 0,0067 ha. Działka o nieregularnym kształcie, płaska, zabudowana pozostałościami po budynku garażowym (fragmenty i mały fragment ściany) w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 31 m2. Budynek w bardzo złym stanie technicznym; brak okien, bramy, ściany mają spękania i braki, stropy są ugięte. Teren zanieczyszczony i zaniedbany.  Działka ma dostęp do pełnego uzbrojenia.
 1. Księga wieczysta:

LE1Z/00013471/3 – dz. 170/1 obręb  0006

LE1Z/00016408/2 – dz. 170/3 obręb  0006

LE1Z/00015961/9 – dz. 170/4 obręb  0006

 1. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków:

dz. 170/1 obr. 6: B – tereny mieszkaniowe (0,0557 ha)

dz. 170/3 obr. 6: B – tereny mieszkaniowe (0,0055 ha)

dz. 170/4 obr. 6: B – tereny mieszkaniowe (0,0067 ha)

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja - podjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XIII.120.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
  (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 16 grudnia 2019 r. poz. 7548): MN/U2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Działki 170/1, 170/3, 170/4 obr. 6 znajdują się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Budynek przy ul. S. Staszica 24- położony na działce 170/1 obr. 6 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Działki 170/1, 170/3, 170/4 obr. 6 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej, na obszarze której, dla robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami prawa.

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 2. Forma zbycia: Sprzedaż na własność.
 3. Cena nieruchomości: 168 469 zł brutto, w tym:

dz. 170/1: 151 881 zł brutto (budynek – 73 134 zł, grunt – 78 747 zł)

dz. 170/3: 5 937 zł brutto

dz. 170/4: 10 651 zł brutto (budynek – 7 233 zł, grunt – 3 418 zł)

Sprzedaż gruntu zabudowanego zwolniona od podatku towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

 1. Wadium: 17 000 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia          16 lutego 2023 r. przelewem na konto nr 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 Urzędu Miejskiego w Złotoryi, prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA:

 • Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki wraz z obrębem, w którym się znajduje.
 • W przypadku zamiaru kupna nieruchomości w udziałach należy również wpisać wartość udziału wraz z imieniem i nazwiskiem Nabywców.
 • W przypadku wpłaty wadium przez jednego z małżonków (którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej) w tytule wpłaty należy wpisać imiona i nazwiska obojga małżonków.
 1. Minimalna wysokość postąpienia: 1 700 zł

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Termin i miejsce przetargu: 22 lutego 2023 r. godz. 10:00, Urząd Miejski w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro)
 2. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 30 marca 2018 r.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem czynności przetargowych:
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał),
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków, a w przypadku nieobecności jednego z nich dodatkowo oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz na nabycie przedmiotowej nieruchomości (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu),
 • w przypadku innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi aktualny wydruk
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu,
 • osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 1. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 2. Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
 3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
  z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w ogłoszeniu
  i w warunkach przetargu. O dokonanych zmianach Organizator przetargu poinformuje nie później niż 7 dni przed terminem przetargu. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na: tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Złotoryi, stronie internetowej www.zlotoryja.pl
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.
 7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Złotoryi/Gminę Miejską Złotoryja można uzyskać na stronie internetowej:
  http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=149&menu=460&strona=1

 

BURMISTRZ

MIASTA ZŁOTORYJA

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. S. Staszica 24 w Złotoryi dz. 170/1, 170/3, 170/4 obr. 6
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi
Informację opublikował:Ewelina Biedermann
Data publikacji:17.01.2023 06:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Biedermann
Informację aktualizował:Ewelina Biedermann
Data aktualizacji:23.02.2023 07:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 157