Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Diamentowej w Złotoryi

 1. Dane o nieruchomości:
 1. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 173/48
o powierzchni 0,0823 ha położona w obrębie 0002 miasta Złotoryja w okolicy  ul. Diamentowej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w miarę płaska, prostokątna. Działa znajduje się na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych w południowo zachodniej części miasta. W pobliżu znajduje się szereg garaży, szkoła, ogrody działkowe, a nieco dalej istniejące osiedla bloków wielorodzinnych. Centrum miasta jest w lekkim oddaleniu. Dojazd do osiedla odbywa się ulicą  Jerzmanicką. Jest to droga szutrowa  w słabym stanie. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną, która jest wytyczona geodezyjnie (dz. 173/8), ale nie jest jeszcze wykonana. Stanowi ściernisko. Po południowej stronie osiedla są tereny gminy wiejskiej Złotoryja, obręb Jerzmanice Zdrój. W kierunku południowym rozpościera się widok w stronę Wilczej Góry i Karkonoszy. Odległość działki do nowopowstałego bloku wynosi 230 m. obok ma powstać kilka kolejnych bloków. Z kolei w obrębie Jerzmanice ma powstać oczyszczalnia ścieków.

 1. Uzbrojenie terenu:

Do działki nie dochodzą sieci uzbrojenia terenu. Wodociąg i kanalizacja oddalone są o 100 m. Energia i ciepłociąg są przy bloku. Nie ma na osiedlu gazu ziemnego.

 1. Księga wieczysta:

LE1Z/00013488/5

 1. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków:

RII – grunty orne (0,0823 ha)

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja –Uchwalonego przez Radę Miejską Złotoryi Uchwałą Nr 0007.XXI.180.2020 z dnia 24 września 2020 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego dnia 30 września 2020 r. pod poz. 5311): 8MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej
 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 3. Forma zbycia: Sprzedaż na własność.
 4. Cena nieruchomości: 132 619,83 zł brutto (107 821 zł netto plus 24 798,83 zł - 23% VAT)
 5. Wadium: 13 300 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2023 r. przelewem na konto nr 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 Urzędu Miejskiego w Złotoryi, prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA:

 • Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki wraz z obrębem,w którym się znajduje.
 • W przypadku zamiaru kupna nieruchomości w udziałach należy również wpisać wartość udziału wraz z imieniem i nazwiskiem Nabywców.
 • W przypadku wpłaty wadium przez jednego z małżonków (którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej) w tytule wpłaty należy wpisać imiona i nazwiska obojga małżonków.
 1. Minimalna wysokość postąpienia: 1 330 zł

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Termin i miejsce przetargu: 28 lutego 2023 r. godz. 10.30, Urząd Miejski w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro)
 2. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 04.05.2022 r.
 3. Terminy poprzednich przetargów: 21.06.2022 r. – I przetarg, 30.08.2022 r. – II przetarg.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem czynności przetargowych:
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał),
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków, a w przypadku nieobecności jednego z nich dodatkowo oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz na nabycie przedmiotowej nieruchomości (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu),
 • w przypadku innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi aktualny wydruk
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu,
 • osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 1. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 2. Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
 3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
  z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w ogłoszeniu i w warunkach przetargu. O dokonanych zmianach Organizator przetargu poinformuje nie później niż 7 dni przed terminem przetargu. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na: tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Złotoryi, stronie internetowej www.zlotoryja.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
  pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120, 76 87-79-124 lub 76 87-79-137), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.
 7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Złotoryi/Gminę Miejską Złotoryja można uzyskać na stronie internetowej: http//www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=149&menu=460&strona=1

 

BURMISTRZ

Miasta Złotoryja

 Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Diamentowej w Złotoryi-działka nr 173/48 o powierzchni 0,0823 ha położona w obrębie 0002 miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi
Informację opublikował:Ewelina Biedermann
Data publikacji:25.01.2023 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Biedermann
Informację aktualizował:Ewelina Biedermann
Data aktualizacji:01.03.2023 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 158