Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: zamówienia pn. „Wymiana lameli w separatorze przy ul. Garbarskiej”

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wymianę lameli w separatorze przy ul. Garbarskiej.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja

obsługiwana przez:

Urząd Miejski w Złotoryi
pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana lameli w separatorze przy ul. Garbarskiej.

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż uszkodzonych wkładów lamelowych;
 • montaż nowych wkładów;
 • wykonacie niezbędnych prac remontowo – ślusarsko – budowlanych;
 • sprawdzenie – regulacja, uruchomienie urządzenia;
 • sprzątanie terenu prac;
 • odbiór odpadów z grupy 13 05 08, czyszczenie, mycie ciśnieniowe wykonane w trakcie naprawy;
 • sporządzenia protokołu z wykonanej usługi.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie nie później niż do 16.05.2023 r.

5. Okres gwarancyjny:

Zamawiająca wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

6. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 • a) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje mogą być prowadzone,
 • b) w ofercie należy podać cenę brutto, która będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty związane z dostawą mediów na teren budowy, itp.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta należy złożyć do dnia 06.02.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: kaminska_malwina@zlotoryja.pl

8. Osoby uprawnione do kontaktu:

Inspektor ds. infrastruktury Miejskiej – tel. 76 87 79 131 (pok. 8)

9. Załączniki do zaproszenia:

 • Formularz oferty;
 • Dokumentacja techniczno - ruchowa
 • Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: zamówienia pn. „Wymiana lameli w separatorze przy ul. Garbarskiej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.01.2023 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.02.2023 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 73