Uchwała Nr XIII / 86 /2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada  2003r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

              Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr V/45/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 1992r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwala się co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, będącym załącznikiem do uchwały Nr XVIII/159/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 marca 2000r, w związku ze zmianami ustaw stanowiącymi podstawę prawną oraz określającymi zakres działalności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego świadczącymi pomoc społeczną wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 4 wprowadza się kolejny ust. 7 w brzmieniu:
  „Koordynowanie realizacji w mieście strategii integracji i polityki społecznej”.
 2. W § 5 ust. 1 wprowadza się kolejną literę „k” w brzmieniu:
  „Koordynowanie realizacji strategii integracji i polityki społecznej w mieście a szczególnie programów pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.”
 3. W § 5 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie”
  „przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych.”
 4. W § 5 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
  „przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych, okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych.”
 5. W § 5 ust. 2 lit i otrzymuje brzmienie:
  „opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane.”
 6. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa a także z uchwał Rady Miejskiej i zarządzen Burmistrza.”
 7. § 7  otrzymuje brzmienie:
  „Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka zatrudniany przez Burmistrza.”
 8. § 10 otrzymuje brzmienie:
   „Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza”
 9. Dotychczasowy  § 11   otrzymuje oznaczenie jako § 11 ust. 1, i  po     nim wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:
  „Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta , wydaje w imieniu Burmistrza – Dyrektor Ośrodka.”
 10. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad realizacją wydatków i dochodów Ośrodka.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław Woźniak

Fragment zapisu "w imieniu Burmistrza" w § 1 pkt. 9 został uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2003r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 86 /2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:22.12.2003 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:22.12.2003 15:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 75