BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA

na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. oświaty

w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe I stopnia;
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata;
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, Karty nauczyciela; ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. doświadczenie zawodowe: praca w jednostce samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej, w jednostkach oświatowych, związana z wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszego konkursu,
 2. wykształcenie wyższe II stopnia,

Umiejętności :

 1. obsługa komputera (pakiet Office);
 2. umiejętność stosowania przepisów;
 3. umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
 4. dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 5. umiejętność obsługi interesantów;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku między innymi:

 1. Realizacja polityki edukacyjnej Miasta, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich sieci i struktury.
 2. Koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności placówek oświatowych.
 3. Przygotowywanie projektów organizacyjnych szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich aneksów.
 4. Utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie oświaty.
 5. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy oraz nagradzaniem kadry kierowniczej szkół i przedszkoli.
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
 7. Przygotowywanie dla Rady Miejskiej i jej komisji materiałów dotyczących oświaty.
 8. Organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oświaty.
 9. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.
 10. Prowadzenie Spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 11. Nadzór nad zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół.
 12. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty.
 13. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Mienia w zakresie Spraw związanych z remontami placówek oświatowych.
 14. Współpraca z pełnomocnikiem ds. uzależnień i narkomanii oraz Komendantem Straży Miejskiej w zakresie spraw związanych z zagadnieniami patologii i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 15. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie Spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego.
 16. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących problematyki oświatowej.
 17. Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością placówek oświatowych.
 18. Koordynacja spraw związanych ze sportem placówek oświatowych.
 19. Prowadzenie spraw niepublicznych placówek oświatowych oraz żłobków w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek oraz wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru placówek niepublicznych.
 20. Ustalanie i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiemNabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty”, w terminie do 27 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacje dodatkowe:

 1. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).
 3. Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl
 4. Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.02.2023 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.02.2023 15:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 212