ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) – zwanej dalej „ustawą ooś”, zawiadamiam, że na wniosek Pana Michała Siudak, PRO-INVEST Michał Siudak z siedzibą przy ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica, reprezentującego Gminę Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (data wpływu do tutejszego urzędu 27.02.2023 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja : ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg Gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i diamentowej oraz ulicy Rubinowej”. w miejscowości Złotoryja, na działkach nr 167/3, 173/58, 173/8, 176/3, 176/56, 178/2, 213, 214, 225/4, 225/9 obręb 2, 1/6 obręb 8 Złotoryja.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje si e po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnych uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektorem państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotoryi. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 569 z późn. zm.), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Realizując obowiązek wynikający z art. 73 § 1 k.p.a., w celu zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy, uzyskaniem informacji, wyjaśnień w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, w pokoju nr 8, we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30, w piątki od 7:30 do 14:30, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania mogą być wnoszone w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub w formie elektronicznej na adres e-mail: um@zlotoryja.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. organu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.03.2023 r.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Kulig

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Pan Michał Siudak , PRO-INVEST Michał Siudak ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica
  2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. aa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja : ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg Gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i diamentowej oraz ulicy Rubinowej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.03.2023 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Głowacka-Wygaś
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.03.2023 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 30