Uchwała Nr XIII / 90 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z póżn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/56/2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

  1.  
§ 2.
  1. W rozdziale III załącznika, określającym kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w § 10 ust. 2 - skreśla się pkt 3. 
  2. W rozdziale IV załącznika, określającym ogólne zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal z zasobu mieszkaniowego miasta Złotoryi, z wyłączeniem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oraz tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przyznawanych na czas nieokreślony i socjalnych, § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku. W przypadku stwierdzenia o niedopełnieniu przez ubiegającego się lokal mieszkalny tego obowiązku, Wynajmujący wzywa do uzupełnienia danych oraz weryfikuje punktację ubiegającego się o lokal mieszkalny.”

Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 90 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu mias
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 73