Uchwała Nr XIII/ 91 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/239/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2000 r.

§ 2.

Opracowaniem obejmuje się obszar miasta Złotoryi w granicach administracyj-nych. Przedmiotem zmiany studium winny być kierunki zagospodarowania prze-strzennego miasta.

§ 3.

Zakres merytoryczny zmiany studium winien dotyczyć w szczególności:

  • kierunków rozwoju systemu komunikacji drogowej,
  • kierunków przekształceń struktury funkcjonalnej Złotoryi dla jej dostosowania do zidentyfikowanych potrzeb wynikających z polityki przestrzennej gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/91/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 75